Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Studenci, dzieci i młodzież szczególnymi adresatami działań edukacyjnych URE. Troska o środowisko naturalne wymaga świadomego korzystania z zasobów paliw pierwotnych i energii.

„Bezpieczne praktyki, bezpieczne środowisko 2009” - cykl szkoleń dla studentów

W Poznaniu na początku czerwca zakończono szósty już cykl szkoleń dla młodzieży i studentów szkół technicznych „Bezpieczne praktyki, bezpieczne środowisko 2009”. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Program tegorocznej edycji szkoleń - w odpowiedzi na apel konferencji COP 14 w sprawie ochrony klimatu, która odbyła się w Poznaniu w grudniu 2008 r. oraz zgodnie z ideą akcji POZNAŃ 2008 - ROK KLIMATU I ŚRODOWISKA - został wzbogacony o wykłady dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Wykłady prowadzili pracownicy Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Poznaniu. Szkolenia odbywały się w Domu Technika NOT w Poznaniu, na Politechnice Poznańskiej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie i w Lesznie.
Z cyklu referatów o konieczności efektywnego użytkowania energii słuchacze dowiedzieli się jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne i prawidłowa gospodarka paliwami i energią. Studenci szczególnie zainteresowani byli zagadnieniami związanymi z ociepleniem klimatu oraz praktycznymi informacjami dotyczącymi efektywnego użytkowania i oszczędzania energii.

„Energia i ekologia” - festyn dla dzieci
Najmłodsi odbiorcy energii wraz z rodzicami uczestniczyli w festynie ekologicznym zorganizowanym pod koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Poznańskich Koziołków dla uczniów oraz mieszkańców osiedla. Tematem wiodącym festynu zatytułowanego ENERGIA i EKOLOGIA było oszczędzanie energii. W festynie uczestniczyli przedstawiciele Zachodniego Oddziału URE oraz Dalkii Poznań. Pracownicy URE przygotowali prezentację pt. „Efektywne zużycie energii to troska o środowisko” i odpowiadali na pytania uczniów i mieszkańców. Dzieci i młodzież wykazywali duże zaangażowanie w działania chroniące Ziemię i atmosferę, w tym problem oszczędzania zasobów poprzez eliminowanie marnotrawstwa energii oraz przeciwdziałania ocieplaniu klimatu.

URE wspólnie z Rzecznikami konsumentów...
Kształtowanie świadomości konsumenckiej odbiorców to ważny cel w strategii Prezesa URE zmierzającej do stworzenia otwartego i w pełni konkurencyjnego rynku energii. Urząd Regulacji Energetyki w ramach tych działań z jednej strony prowadzi kampanię edukacyjną kierowaną do indywidualnych odbiorców energii, a z drugiej - podejmuje współpracę z samorządami (w tym szczególnie z powiatowymi i miejskimi Rzecznikami Konsumentów), ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.
W ramach tego drugiego toru działań Północny Oddział Terenowy URE w Gdańsku zorganizował seminarium dla powiatowych rzeczników konsumentów z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, na którym URE przybliżyło kwestie odbiorców wrażliwych społecznie oraz sprawy związane z przyłączaniem odbiorców do sieci.

Natomiast Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE w Krakowie został zaproszony jako przedstawiciel instytucji stale współpracujących z Rzecznikami Konsumentów na konferencję zorganizowaną z okazji jubileuszu 10-cio lecia instytucji Rzecznika Konsumentów. Okolicznościowe sympozjum odbyło się z inicjatywy Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Celem spotkania było m.in. omówienie zagadnień związanych ze statusem Rzecznika Konsumentów i jego 10-cio letnią obecnością w systemie ochrony konsumentów oraz rozważenie dalszych kierunków rozwoju tej instytucji. Dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba, dyrektor krakowskiego oddziału URE zwróciła uwagę m.in. na zakres kompetencji Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii usytuowanego w strukturach URE oraz tematykę spraw odbiorców poruszanych w wystąpieniach Rzeczników Konsumentów. Przy ogólnych zapisach ustawy Prawo energetyczne i braku czynnej legitymacji Rzeczników do wszczynania postępowań administracyjnych ich współpraca z oddziałami URE ma charakter opiniodawczy i doraźny. Istotnym jej elementem jest wymiana informacji i doświadczeń, mogących ułatwić rozwiązywanie kwestii związanych z problemami odbiorców paliw i energii, poprzez np. szkolenia tematyczne.

Gdański Oddział nawiązał także współpracę z Pomorską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, w ramach której utworzono Komitet Naukowo - Techniczny ds. Energetyki. Zadaniem komitetu będzie bieżąca analiza rynku energetycznego, organizowanie konferencji, seminariów - działań edukacyjno - informacyjnych z zakresu działania Prezesa URE oraz przekazywanie władzom gminnym i wojewódzkim aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego.

Data publikacji : 07.07.2009
Data modyfikacji : 08.07.2009

Opcje strony

do góry