Nawigacja

Założenia dla kalkulacji i redakcji taryf przedsiębiorstw sektora gazowego

W celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf ustalanych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na dystrybucję i obrót paliwami gazowymi, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu, przedstawiam tabele do kalkulacji tych taryf, które należy załączyć do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Tabele są sporządzone oddzielnie dla działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi oraz oddzielnie w zakresie obrotu. Tabele w zakresie dystrybucji dotyczą wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa. Natomiast tabele w zakresie obrotu dotyczą sprzedaży paliw gazowych odbiorcom wymienionym w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, tj. odbiorcom w gospodarstwach domowych i zdefiniowanym podmiotom realizującym zadania z zakresu użyteczności publicznej. Dla tych odbiorców, sprzedaż paliw gazowych będzie realizowana na podstawie taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE do 31 grudnia 2027 r. na mocy art. 62b ustawy - Prawo energetyczne.

Wyjątkiem jest tabela B1 pn. Koszty zakupu gazu i tabela pn. Zakup gazu, w których należy przedstawić koszty zakupu gazu na potrzeby wszystkich odbiorców oraz B3 pn. Projekcja przychodów w zakresie obrotu, którą należy przedstawić zarówno w odniesieniu do wszystkich odbiorców, którym przedsiębiorstwo sprzedaje gaz, jak i odbiorców wymienionych w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.

W sytuacji wystąpienia o zatwierdzenie taryfy zarówno dla działalności dystrybucji, jak i obrotu, należy przedstawić komplet załączników i jeden tekst taryfy obejmujący obydwie działalności.

Ponadto do wniosku dołączyć należy:

 1. część opisową zawierającą:
  • ogólną charakterystykę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym działalności koncesjonowanej objętej wnioskiem taryfowym,
  • szczegółowe uzasadnienie do wniosku, w tym do poszczególnych pozycji kosztów własnych (w szczególności przy planowanych wzrostach wyższych niż inflacyjne) i kosztów przeniesionych, informacje o liczbie odbiorców, planowanej dostawie i wielkości mocy umownej, a także o zmianach jakie zaszły w przedsiębiorstwie od czasu zatwierdzenia poprzedniej taryfy,
  • wskazanie okresu na jaki wnioskowane jest zatwierdzenie taryfy,
  • dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za kalkulację taryfy oraz jej tekst;
 2. kopię sprawozdania finansowego za rok sprawozdawczy, sporządzonego zgodnie z art. 44 ustawy - Prawo energetyczne, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie);
 3. 1 egzemplarz tekstu taryfy wydrukowanego obustronnie, uwzględniającego obowiązujący stan prawny i dostosowanego do wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu;
 4. oświadczenie o rzetelności sporządzenia wniosku, zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu;
 5. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy (ewentualnie z tytułu udzielonego pełnomocnictwa).

 

 

 

 

Data publikacji : 30.09.2015
Data modyfikacji : 29.11.2023

Opcje strony

do góry