Nawigacja

Pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do przedsiębiorstw energetycznych

W celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych o zatwierdzenie taryf ustalanych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na dystrybucję i obrót paliwami gazowymi, które nie mają obowiązku wydzielenia działalności w zakresie obrotu, przedstawiam tabele do kalkulacji tych taryf, które należy załączyć do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Tabele są sporządzone oddzielnie dla działalności w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, oddzielnie w zakresie obrotu nimi. Tabele w zakresie dystrybucji dotyczą wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa. Natomiast tabele w zakresie obrotu generalnie dotyczą jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych w związku z postanowieniami art. 62b ustawy - Prawo energetyczne, na mocy których od dnia 1 października 2017 r. zatwierdzaniu przez Prezesa URE podlegają jedynie taryfy ustalane dla, dokonujących zakupu paliw gazowych, odbiorców w gospodarstwach domowych. Wyjątkiem jest tabela B1 pn. Koszty zakupu gazu, w której należy przedstawić koszty zakupu gazu na potrzeby wszystkich odbiorców oraz B3 pn. Projekcja przychodów w zakresie obrotu, którą należy przedstawić zarówno w odniesieniu do wszystkich odbiorców, którym przedsiębiorstwo sprzedaje gaz, jak i odbiorców w gospodarstwach domowych.

W sytuacji wystąpienia o zatwierdzenie taryfy zarówno dla działalności dystrybucji, jak i obrotu, należy przedstawić komplet załączników i jeden tekst taryfy obejmujący obydwie działalności.

Ponadto do wniosku dołączyć należy:

 1. część opisową zawierającą:
  • ogólną charakterystykę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym działalności koncesjonowanej objętej wnioskiem taryfowym,
  • szczegółowe uzasadnienie do wniosku, w tym do poszczególnych pozycji kosztów własnych (w szczególności przy planowanych wzrostach wyższych niż inflacyjne) i kosztów przeniesionych, informacje o liczbie odbiorców, planowanej dostawie i wielkości mocy umownej, a także o zmianach jakie zaszły w przedsiębiorstwie od czasu zatwierdzenia poprzedniej taryfy,
  • wskazanie okresu na jaki wnioskowane jest zatwierdzenie taryfy,
  • dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za kalkulację taryfy oraz jej tekst;
 2. kopię sprawozdania finansowego za rok sprawozdawczy, sporządzonego zgodnie z art. 44 ustawy - Prawo energetyczne, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie);
 3. 1 egzemplarz tekstu taryfy wydrukowanego obustronnie, uwzględniającego obowiązujący stan prawny i dostosowanego do wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu;
 4. oświadczenie o rzetelności sporządzenia wniosku, zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu;
 5. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy (ewentualnie z tytułu udzielonego pełnomocnictwa).

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
Maciej Bando

 

 

 

Data publikacji : 30.09.2015
Data modyfikacji : 19.01.2021

Opcje strony

do góry