Nawigacja

Paliwa ciekłe

Uwaga!

Prezes URE informuje: obrót paliwem E10 nie wymaga zmiany koncesji

Wprowadzanie na rynek benzyny silnikowej 95 oktanowej z zawartością do 10 proc. biokomponentów (benzyny E10), nie wymaga zmiany koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Benzyna silnikowa E10 posiada taki sam kod CN jak benzyna E5. Dlatego benzynę E10 można kupować i sprzedawać na podstawie dotychczas udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Więcej informacji na temat benzyny E10 można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

***

Ważne informacje dla podmiotów działających na regulowanym rynku paliw ciekłych

  1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący przekazuje na podstawie art. 43e ust. 1 ustawy- Prawo energetyczne, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa, informację o rodzajach i infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Informację oraz aktualizację informacji składa się w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury. Wyłączenie infrastruktury celem jej serwisowania, modernizacji lub przebudowy nie uważa się za trwałe zaprzestanie eksploatacji
  2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych przekazuje, na podstawie art. 4ba ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa, miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym świadczyli odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
  3. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz podmioty przywożące przekazują na podstawie art. 43d ust. 1 ustawy ‒ Prawo energetyczne, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa miesięczne sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz o ich przeznaczeniu, w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
do góry