Nawigacja

Paliwa ciekłe

Ważne informacje dla podmiotów działających na regulowanym rynku paliw ciekłych

  1. Podmioty posiadające koncesje w zakresie paliw ciekłych oraz podmioty wpisane do Rejestru Podmiotów Przywożących są zobowiązane do przekazywania Prezesowi URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji infrastruktury - zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.
    Wzór informacji został opublikowany w dniu 23 maja 2019 r. w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U. z dnia 23 maja 2019 r. poz. 974).
  2. Przedsiębiorstwa energetyczne świadczące usługi w zakresie magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych zobligowane do przekazywania m.in. Prezesowi URE miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie - zgodnie z art. 4ba ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne.
    Wzór sprawozdania został wskazany w Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 maja 2019 r. poz. 973).
  3. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą a także podmioty wpisane do Rejestru Podmiotów Przywożących są zobowiązane do przekazywania m.in. Prezesowi URE miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie - zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne. Wzór sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. z dnia 23 maja 2019 r. poz. 971).
do góry