Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele URE z wykładem na Politechnice Śląskiej

„Charakterystyka polskiego rynku energii elektrycznej” to tytuł wykładu przeprowadzonego przez pracowników Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach dla kadry dydaktycznej oraz studentów Koła Naukowego Inżynieria Środowiska w Energetyce i Motoryzacji, działającego przy Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej.

Przedmiotem wykładu wygłoszonego w Instytucie Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach były kwestie związane z zasadą TPA (Third Party Access), czyli zasadą dostępu stron trzecich do sieci oraz zagadnienia dotyczące wsparcia produkcji energii zielonej i wysokosprawnej kogeneracji.

Przedstawiciele Południowego OT URE: Jolanta Skrago oraz Piotr Furdzik wyjaśnili, że dzięki obowiązywaniu zasady TPA od 2007 r. odbiorca końcowy, korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego, ma możliwość indywidualnego i swobodnego wyboru sprzedawcy energii, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Odsyłając na specjalnie dedykowaną zmianie sprzedawcy stronę internetową URE www.maszwybor.ure.gov.pl, zawierającą przydatne informacje dotyczące procedury zmiany oraz interaktywny kalkulator cen energii, podkreślano, iż przy wyborze sprzedawcy należy zwrócić szczególną uwagą nie tylko na oferowaną cenę, ale również inne usługi, które mogą być elementami składowymi tej ceny (np. opłata handlowa).
W tym kontekście przedstawiciele urzędu wskazali na przysługujące odbiorcy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 10 dni od momentu jej podpisania, po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia wybranemu przedsiębiorstwu energetycznemu.

W dalszej części spotkania wiele uwagi poświęcono prezentacji narzędzi wsparcia odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji, wśród których wymieniono:

 • uprawnienie do uzyskiwania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji,
 • obowiązek zakupu przez sprzedawcę z urzędu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • obowiązek operatora systemu elektroenergetycznego polegający na pierwszeństwie świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych i wysokosprawnej kogeneracji,
 • obowiązek odbioru biogazu rolniczego przez operatora dystrybucyjnego gazowego,
 • ograniczenie wysokości opłat za przyłączenie źródeł do sieci.
 • ograniczenie wysokości opłat za przyłączenie źródeł do sieci,
 • określenie systemu bilansowania źródeł wiatrowych,
 • zwolnienie z opłat odnawialnych źródeł do 5 MW:
  • z opłat za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz dokonywanie zmian w tym rejestrze,
  • z opłaty skarbowej za wydanie świadectw pochodzenia,
  • z opłaty skarbowej za wydanie koncesji,
  • z rocznej opłaty koncesyjnej.

Wyjaśniono, iż obowiązujące w Polsce systemy wsparcia, zarówno odnawialnych źródeł energii, jak i kogeneracji, zostały oparte na systemach kwotowych (obowiązkowego posiadania w portfelu zakupu odpowiednich ilości i rodzajów świadectw pochodzenia), zabezpieczonych w zakresie realizacji represją w postaci kar pieniężnych.

Przedstawiciele Południowego OT URE podkreślili, że kwestie rozwoju odnawialnych źródeł energii i kogeneracji, które są wpisane w problematykę ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 

Data publikacji : 18.02.2013
Data modyfikacji : 19.02.2013

Opcje strony

do góry