Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny etap postępowania wyjaśniającego w sprawie kwalifikowania paliw do biomasy pochodzącej z upraw energetycznych

W nawiązaniu do pisma z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego kwalifikowania paliw do biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, Prezes URE informuje, iż dokumenty przesłane przez przedsiębiorstwa energetyczne nie wskazały jednoznacznie na możliwość uznania spalanej w

jednostkach wytwórczych biomasy za biomasę pochodzącą z upraw energetycznych.

W związku z powyższym, w piśmie z dnia 5 lutego, Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przekazania wszelkich dokumentów, w tym - o ile to możliwe - protokołów z przeprowadzonych kontroli dostawców i/lub wytwórców paliw, które potwierdziłyby zakwalifikowanie biomasy spalonej w jednostkach wytwórczych w 2012 r. do biomasy pochodzącej z upraw energetycznych.

Przekazane przez przedsiębiorstwa informacje powinny w sposób jednoznaczny wskazywać rodzaj i postać danego rodzaju biomasy, a także lokalizację oraz areał powierzchni objętej ww. uprawą energetyczną.

Dokumenty: oryginały  lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów należy przesyłać do Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do dnia 31 marca 2013 r., wraz z  numerem pisma, którego dotyczy korespondencja: DPE-492-4(1)/2013/AWŚ.

Jednocześnie Prezes URE informuje, iż w związku z dodatkowymi wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stosowania paliwa pomocniczego, w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu: www.ure.gov.pl zostaną opublikowane nowe, przykładowe załączniki do wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostek wytwórczych spalających biomasę.

Więcej informacji na temat kwalifikowania paliw do biomasy pochodzącej z upraw energetycznychznajduje się w zakładce Biomasa na cele energetyczne.

Data publikacji : 07.02.2013
Data modyfikacji : 07.02.2013

Opcje strony

do góry