Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wskaźniki referencyjne ustalane przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2012

29 marca 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 47 ust. 2g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ogłosił wskaźniki referencyjne dla: paliw węglowych, paliw gazowych, oleju opałowego, paliw wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii, ustalone dla poszczególnych rodzajów paliw, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy.

Data publikacji : 29.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry