Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do złożenia informacji w sprawie prognoz na okres 15 lat

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 11 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nie niższej niż 50 MW sporządzają prognozy na okres 15 lat obejmujące w szczególności wielkość produkcji energii elektrycznej, przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł oraz dane techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej. Natomiast art. 16 ust. 12 stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne, co 3 lata, aktualizuje ww. prognozy i informuje o nich Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest przyłączone, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. Termin złożenia pierwszej takiej informacji został z kolei określony przez art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), zgodnie z którym należy ją przedłożyć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Biorąc pod uwagę, że nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne weszła w życie w dniu 11 marca 2010 r., zatem ww. 12-miesięczny termin do złożenia informacji, o której mowa w art. 16 ust. 12 upływa z dniem 11 marca 2011 r.

W celu zapewnienia jednolitego charakteru informacji przedstawianych Prezesowi URE, przygotowano gotowy formularz do uzupełniania przez wytwórców zobowiązanych do stosowania art. 16 ust. 11 i 12 ustawy - Prawo energetyczne. 

Data publikacji : 03.03.2011

Opcje strony

do góry