Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE pisze dla odbiorców energii

W najnowszym biuletynie Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ukazały się dwa artykuły przygotowane przez ekspertów Urzędu Regulacji Energetyki.

Z artykułu Tomasza Deca, eksperta URE ze Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Lublinie - „Krótkotrwałe wstrzymanie dostaw energii elektrycznej w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” poznamy m.in. interesującą odbiorców energii analizę postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE) dotyczących rozstrzygania spraw spornych określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Szczególnie istotne dla odbiorców energii są przedstawione w tekście spory o nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej. Zdaniem Autora praktyka krótkotrwałych, wielokrotnych wstrzymań dostaw energii elektrycznej stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne względem odbiorców zalegających z zapłatą za pobrane paliwa gazowe lub energię oraz świadczone usługi nie spotkała się z jednoznaczną oceną sądów rozpatrujących odwołania od decyzji Prezesa URE.

Natomiast Grzegorz Słowiński, ekspert URE z Lublina, zajął się tematem „Rozliczeń z odbiorcami za dostarczoną energię elektryczną w okresie objętym nielegalnym poborem energii elektrycznej”. Autor prezentuje ważne dla odbiorców mechanizmy związane ze stwierdzaniem nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo- rozliczeniowego. Przypomina, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedsiębiorstwo energetyczne powinno dokonać korekty faktur za dostarczoną energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia taryfowego, niezależnie od tego czy błędy w pomiarze lub odczycie, powstały w okresie nielegalnego poboru, czy też nie. Ekspert URE pisze też o finansowych konsekwencjach nielegalnego poboru energii elektrycznej.

***

Współpraca z organizacjami konsumenckimi należy do priorytetów działań Urzędu Regulacji Energetyki. Z powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów oraz organizacjami statutowo zajmującymi się ochroną interesów konsumentów stale współpracuje Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii oraz Oddziały Terenowe URE. Rzecznik OPiE w zespole dot. CSR współpracuje ze stowarzyszeniami konsumentów.
W marcu 2010 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Konsumentów Polskich eksperci URE wzięli udział w pierwszej w Polsce edycji „Targów Wiedzy Konsumenckiej” organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Praw Konsumenta. 

Data publikacji : 07.01.2011

Opcje strony

do góry