Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE wymierzył karę za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego

W grupie dwudziestu ośmiu podmiotów zobowiązanych do realizacji w 2008 r. Narodowego Celu Wskaźnikowego znalazły się 3 podmioty, które nie osiągnęły wymaganego poziomu NCW. Wobec wszystkich tych podmiotów Prezes URE wszczął postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne. We wrześniu nałożeniem kary zakończyło się pierwsze z postępowań. Pozostałe postępowania powinny zakończyć się do końca roku.

Od 1 stycznia 2008 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na: wytwarzaniu, imporcie lub nabyciu wewnątrzwspólnotowym paliw lub biopaliw ciekłych, a którzy je sprzedają lub zbywają w innej formie na terytorium Polski, albo zużywają na potrzeby własne - są obowiązani zapewnić w danym roku co najmniej minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych.

Minimalny udział biopaliw liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu (NCW). Poziom NCW na dany rok kalendarzowy określa co 3 lata Rada Ministrów, biorąc pod uwagę możliwości surowcowe i wytwórcze branży paliwowej oraz przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przewiduje karę pieniężną dla tych podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązków nałożonych przepisami prawa. Taką sankcję, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a wpłaty z kar zasilają rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2008 roku

W 2008 roku do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego zobowiązanych było 28 podmiotów. Narodowy Cel Wskaźnikowy na rok 2008, ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r., wynosił 3,45%, natomiast zrealizowany udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych na potrzeby własne wyniósł 3,62%.

Wśród 28 podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW znalazło się 7 podmiotów, które osiągnęły NCW na poziomie od obowiązkowego 3,45% do 3,74%, 5 podmiotów, które zrealizowały Cel na poziomie od 3,75% do 3,99%, 6 podmiotów na poziomie 4,00% - 4,99%, 2 podmioty: 5,00% - 24,99%. Ponadto kolejne 2 podmioty osiągnęły Narodowy Cel Wskaźnikowy na poziomie od 25,00 % do 99,99 % oraz 3 podmioty, które osiągnęły Narodowy Cel Wskaźnikowy na poziomie 100%.

Ogółem, w wyniku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2008 roku, podmioty zobowiązane sprzedały, zbyły w innej formie lub zużyły na potrzeby własne według wartości wagowych 10 059,9 tys. ton czystego oleju napędowego i 472,9 tys. ton estru metylowego oraz 4 073,8 tys. ton czystych benzyn silnikowych i 184,6 tys. ton bioetanolu.

Data publikacji : 01.10.2009

Opcje strony

do góry