Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o spotkaniu w ramach Zespołu Współpracy Miasto − Przedsiębiorstwa Energetyczne w Warszawie

W dniu 23 stycznia 2008 r. miało miejsce zebranie przedstawicieli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność na terenie Warszawy i okolic, obradujących wspólnie w ramach Zespołu Współpracy Miasto – Przedsiębiorstwa Energetyczne. W imieniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w spotkaniu uczestniczyła Krystyna Gromczyńska, Dyrektor Oddziału Centralnego URE. Zebranie poświęcone było sprawozdaniu Zespołu Roboczego Współpracy Miasto – Przedsiębiorstwa Energetyczne z realizacji zadań w 2007 r.

W wystąpieniach poszczególnych prelegentów poruszona została problematyka inwestycji mających na celu zapewnienie krótko- i długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Warszawy, inwestycji i modernizacji proekologicznych, działań planistycznych oraz inicjatyw podejmowanych w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Zaprezentowane zostały przedsięwzięcia już wykonane oraz stan projektów będących w trakcie realizacji.

Końcowym punktem obrad Zespołu było przedstawienie propozycji planu pracy na 2008 r. Zespół postawił przed sobą m.in. takie zadania, jak: doprowadzenie do zatwierdzenia przez Radę m.st. Warszawy Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla wybranych dzielnic Warszawy, monitoring planowania i realizacji infrastruktury technicznej związanej z budową obiektów EURO 2012, kontynuacja działań związanych z wykorzystaniem rezerw istniejących w systemie ciepłowniczym, monitoring dalszych działań związanych z zamknięciem wokół Warszawy pierścienia elektroenergetycznego 400 kV.

 

Warszawa, 7 lutego 2008 r.

Data publikacji : 07.02.2008

Opcje strony

do góry