Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/3792,URE-w-regionach-wspiera-odbiorcow-wrazliwych.html
2019-07-16, 01:16

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach wspiera odbiorców wrażliwych

Szkolenia dla rzeczników konsumentów oraz spotkania z odbiorcami energii potrzebującymi szczególnej uwagi - to tylko niektóre przykłady zaangażowania ekspertów URE na rzecz odbiorców energii.

Katowice o CSR
Społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poświęcone było spotkanie z ekspertów URE z OT w Katowicach z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych - Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A - Górnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem w Zabrzu oraz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

Podczas spotkania omawiano inicjatywy regulatora, który już od 2007 roku podejmuje działania promujące społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze energetyki. Ekspert URE - Damian Trzeciak zaprezentował opracowane przez URE „Dobre Praktyki Sprzedawców gazu ziemnego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” - wzorzec mający ułatwić przedsiębiorstwom energetycznym wdrożenie strategii CSR do swojej działalności.

Omawiano także ważne dla przedsiębiorców i odbiorców kwestie związane ze wstrzymaniem dostaw gazu; rozliczeń za dostarczone paliwa gazowe oraz zagadnienia związane z odmowami przyłączenia do sieci.

URE radzi gdzie znaleźć nowego sprzedawcę energii elektrycznej

W dniach 15 i 16 listopada 2010 r. eksperci Południowego Oddziału Terenowego URE Jolanta Skrago, Piotr Furdzik i Damian Trzeciak spotkali się z odbiorcami energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Eksperci URE przybliżyli słuchaczom problematykę zmiany sprzedawcy oraz efektywności energetycznej, zachęcając do oszczędzania gazu, energii elektrycznej oraz ciepła.

Prezentując procedurę zmiany sprzedawcy wyjaśniono odbiorcom kto może być sprzedawcą oraz gdzie i jak można go znaleźć. Eksperci URE precyzyjnie wyjaśniali, z jakimi rodzajami umów mogą się spotkać odbiorcy energii elektrycznej oraz jakie muszą podjąć kroki aby zmienić sprzedawcę. W czasie spotkań apelowano do słuchaczy aby uważnie i ze zrozumieniem czytali przedkładane im do podpisu dokumenty, w tym wzorce umowne. Eksperci URE przekonywali, że odbiorca zamierzający zmienić sprzedawcę energii elektrycznej powinien zwracać uwagę nie tylko na oferowaną mu cenę za energię elektryczną, ale również na skutki poszczególnych zapisów zawartych w umowie, w tym zapisów dotyczących zmiany bądź rozwiązania danego kontraktu.

Po to by zaprezentować rodzaje umów funkcjonujących przy zmianie sprzedawcy przygotowano studium przypadku - case of study - prezentując proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na przykładzie fikcyjnego odbiorcy.

Tako rzecze - rzecznik konsumenta

Z kolej eksperci Urzędu Regulacji Energetyki z Północnego Oddziału Terenowego w Gdańsku, w ramach popularyzowania świadomości energetycznej w dniu 17 listopada 2010, przeprowadzili warsztaty szkoleniowe dla Powiatowych Rzeczników Konsumentów z województwa pomorskiego.

Podczas spotkania eksperci URE informowali m.in. o zmianach w zakresie regulowania rynku energetycznego po nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne oraz o podstawowym ale ciągle mało znanym prawie konsumenta do zmiany sprzedawcy e.e.

Eksperci URE dużo uwagi poświęcili również społecznej odpowiedzialność biznesu i promocji efektywności energetycznej, uznając, że efektywne korzystanie z energii elektrycznej jest rozsądnym antidotum na rosnące ceny energii. Rzecznicy konsumentów poznali kolejną inicjatywę Prezesa URE - dobre praktyki sprzedawców gazu i energii elektrycznej oraz operatorów spółek dystrybucyjnych.

Dobrym punktem spotkania była wymiana doświadczeń - w pracy ekspertów URE ważne są doświadczenia rzeczników konsumentów, w tym możliwość poznania tematów zgłaszanych do nich spraw. 

Data publikacji : 26.11.2010

Opcje strony