Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/8012,Prezes-URE-wzywa-wybrane-spolki-obrotu-do-cyklicznego-skladania-Informacji-zbior.html
2019-11-13, 04:17

Prezes URE wzywa wybrane spółki obrotu do cyklicznego składania Informacji zbiorczej na Formularzu O, dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez te spółki

Do 5 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdawczego, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji zbiorczej na Formularzu O dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ww. Formularza O prosimy o dokładne zapoznanie się z jego objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnieniu formularza.

Informacja ta zastępuje wymagania sprawozdawcze wskazane w piśmie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 2011 r. (znak: DPK-7113-48(1)/2011/AC) w sprawie wytycznych dotyczących przekazywania informacji do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną.

Wymagane dane w Formularzu O dotyczą raportowania kontraktów zakupu energii elektrycznej na rynku, zawieranych - zgodnie z opisem pod Formularzem O - z kontrahentami: O-przedsiębiorstwo obrotu, P-przedsiębiorstwo przesyłu lub dystrybucji, W-wytwórca, K-odbiorca końcowy. Nie należy przedstawiać danych o zawartych kontraktach na giełdach energii elektrycznej.

Wypełniony Formularz O należy przesłać w formie elektronicznej w formacie Excel na adres: kontrakty@ure.gov.pl. oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Uwaga: W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi przedsiębiorstw zobowiązanych do cyklicznego przesyłania wypełnionego Formularza O, wprowadzono uzupełnienia/wyjaśnienia: w (i) w Formularzu O (dot. *** w polu metryczki Formularza O) oraz (ii) w Objaśnieniach do Formularza  O (dot. pkt  8 i 13), które zaznaczono kolorem czerwonym.

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 08.03.2019

Opcje strony