Up
 
 

Wytyczne ramowe i kodeksy sieciowe

Kodeksy sieciowe są konkretnymi narzędziami do wdrożenia jednolitego rynku energii w UE. Zawierają one wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz mają na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku. Kodeksy są opracowywane przez ENTSO-E/ENTSO-G i muszą być zgodne z niewiążącymi wytycznymi ramowymi, opracowywanymi przez ACER.

Proces ustanawiania kodeksów sieciowych

  1. Opracowanie niewiążących wytycznych ramowych przez ACER w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wezwania przez Komisję Europejską. Wytyczne określają jasne i obiektywne zasady opracowywania kodeksów sieciowych i przyczyniają się do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku.
  2. Opracowanie przez ENTSO-E/G kodeksu sieciowego zgodnego z odpowiednimi wytycznymi ramowymi, w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od momentu wezwania przez Komisję Europejską. Kodeksy sieciowe zawierają wspólne szczegółowe zasady harmonizacji systemów i funkcjonowania rynku.
  3. Przegląd kodeksu przez ACER oraz przedstawienie ENTSO-E/G uzasadnionej opinii dotyczącej opracowanego kodeksu sieci, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia otrzymania kodeksu. W świetle uzasadnionej opinii ACER, ENTSO-E/G może zmienić opracowany kodeks i ponownie przedłożyć go Agencji.
  4. W przypadku, gdy ACER uzna opracowany kodeks za zgodny z wytycznymi, przedkłada go KE i może zlecić jego przyjęcie w rozsądnym terminie. Kodeksy są przyjmowane w drodze procedury komitetowej (akceptacja przez ekspertów z krajów członkowskich UE)
  5. Po przejściu przez procedurę komitologii, kodeks sieciowy staje się prawnie wiążący i nie wymaga implementacji do prawa krajowego (moc prawna równa Rozporządzeniu)

Wszystkie strony biorące udział w procesie opracowywania kodeksów sieci są zobowiązane do zachowania wymogów transparentności tego procesu oraz konsultowania projektów kodeksów z innymi uczestnikami rynku.

Wymagania określone w kodeksach sieci opracowanych przez ENTSO-E/ ENTSO-G powinny być również uwzględnione w krajowych kodeksach sieciowych - w przypadku Polski są to instrukcje ruchu i eksploatacji sieci.

Bieżący przebieg prac nad kodeksami sieciowymi i wytycznymi ramowymi w zakresie gazu i energii elektrycznej przedstawiają poniższe tabele.

Przebieg prac nad Wytycznymi Ramowymi i Kodeksami Sieciowymi w zakresie energii elektrycznej

Kodeksy sieciowe (KS) Wytyczne Ramowe Status
KS ws. alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM NC) Wytyczne Ramowe ws. alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
więcej
KS ws. długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA NC) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych
więcej
KS ws. wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączaniem do sieci (RfG NC) Wytyczne Ramowe ws. przyłączania do sieci elektroenergetycznej
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
więcej
KS ws. przyłączania do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych i odbiorców przemysłowych (DCC NC) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
więcej
KS ws. połączenia wysokonapięciowego systemu przesyłowego prądu stałego (HVDC NC) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
więcej
KS ws. bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego (OS NC) Wytyczne Ramowe ws. pracy systemu
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1485  z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej
więcej
KS ws. pracy systemu w warunkach zagrożenia i odbudowy systemu po awarii (E&R NC) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
więcej
KS ws. bilansowania (BAL NC) Wytyczne Ramowe ws. bilansowania energii elektrycznej
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania
więcej

Przebieg prac nad Wytycznymi Ramowymi i Kodeksami Sieciowymi w zakresie gazu

Kodeksy sieciowe (KS) Wytyczne Ramowe Status
KS ws. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych (CAM NC) Wytyczne Ramowe ws. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych europejskich sieci gazu
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009
więcej
KS ws. bilansowania systemów przesyłowych (BAL NC) Wytyczne Ramowe ws. bilansowania systemów przesyłowych gazu
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych
więcej
KS ws. zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych (Tariff NC) Wytyczne Ramowe ws. zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych
więcej
Proces komitologii w toku
KS dot. interoperacyjności i wymiany danych (INT NC) Wytyczne Ramowe ws. interoperacyjności i wymiany danych europejskich sieci przesyłowych gazu
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych
więcej
KS ws. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych (CAM NC) Wytyczne Ramowe ws. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych europejskich sieci gazu
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013
więcej
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom znajomego
Data publikacji 11.10.2012