Nawigacja

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

ACER - Agency for Cooperation of Energy Regulators to unijna agencja z siedzibą w Lublanie, działająca na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Celem Agencji jest koordynacja i wspieranie krajowych organów regulacyjnych w wykonywaniu na poziomie unijnym zadań regulacyjnych w państwach członkowskich oraz, w razie potrzeby, koordynowanie działań tych organów i prowadzenie mediacji w sporach między nimi.

Do głównych obowiązków Agencji należy m.in.:

  • wspieranie współpracy pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi oraz między organami regulacyjnymi na poziomie regionalnym i unijnym, a także stwarzanie ram dla tejże współpracy;
  • wydawanie zaleceń, aby wspierać organy regulacyjne i uczestników rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami;
  • wydawanie decyzji indywidulanych w kwestiach regulacyjnych mających wpływ na handel transgraniczny lub na transgraniczne bezpieczeństwo systemu, które to kwestie wymagają wspólnej decyzji co najmniej dwóch organów regulacyjnych, na podstawie wspólnego wniosku właściwych organów regulacyjnych lub w przypadku braku porozumienia między regulatorami;
  • monitorowanie współpracy regionalnej między OSP; monitorowanie wykonywania zadań ENTSO-E, ENTSO-G oraz organizacji OSD UE;
  • uczestniczenie w opracowywaniu kodeksów sieci; opracowywanie niewiążących wytycznych ramowych (w przypadku gdy Komisja wystąpi z takim wnioskiem); monitorowanie wdrażania kodeksów sieci przyjętych przez Komisję, dokonywanie przeglądu kodeksów sieci; jeżeli ENTSO-E, ENTSO-G lub organizacja OSD UE nie opracowały kodeksu sieci -  przygotowanie i przedłożenie projektu kodeksu sieci Komisji, w przypadku gdy Komisja wystąpi do niej z takim wnioskiem;
  • weryfikacja i zatwierdzanie propozycji dotyczących wspólnych warunków lub metod wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, które to propozycje wymagają zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne;
  • monitorowanie i analizowanie działalności regionalnych centrów koordynacji, w ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi i ENTSO-E;
  • monitorowanie rynków hurtowych i detalicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii elektrycznej i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przestrzegania praw konsumentów, potencjalnych barier dla obrotu transgranicznego, barier regulacyjnych dla nowych podmiotów wchodzących na rynek oraz działania państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w oparciu o wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim.

Zakres zadań Agencji jest niezwykle szeroki, wynika z rozporządzenia 2019/942 oraz innych aktów prawnych, m.in. rozporządzenia REMIT.  

W marcu 2021 r. na posiedzeniu Rady Regulatorów (ACER Board of Regulators), Prezes URE Rafał Gawin został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady

Więcej informacji na temat Agencji znajduje się na stronie internetowej: Home | www.acer.europa.eu

 

Data publikacji : 24.09.2021
Data modyfikacji : 25.02.2022

Opcje strony

do góry