Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/7071,Regionalne-Stowarzyszenie-Regulatorow-Energetyki-ERRA.html
26.05.2024, 22:50

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA)

ERRA Energy Regulators Regional Association jest stowarzyszeniem „not-for-profit” o charakterze regionalnym, zrzeszającym regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. ERRA odegrała istotną rolę we wdrażaniu reform i rozwoju rynku energii w państwach Europy i Eurazji, i od początku powstania wspiera swoich członków poprzez rozpowszechnianie wiedzy regulacyjnej w zakresie rynków energii oraz wspiera niezależność organów regulacyjnych.

Organizacja powstała w 2000 roku, kiedy przedstawiciele 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej podpisali dokument ustanawiający stowarzyszenie regulatorów w Europie. Wśród krajów-założycieli była również Polska.

Szeroka współpraca wszystkich jej członków odbywa się poprzez wymianę wiedzy i własnych doświadczeń. Siedzibą sekretariatu ERRA jest Budapeszt.

Wspólnym celem wszystkich krajów członkowskich ERRA jest doskonalenie narzędzi regulacyjnych, równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, wzmacnianie pozycji organów regulacyjnych i ich niezależności wobec innych instytucji administracji rządowej. Działania stowarzyszenia są również ukierunkowane na kształtowanie stałej współpracy między regulatorami, wymianę informacji i doświadczeń regulacyjnych oraz zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji oraz promocji szkoleń z tego zakresu w państwach regionu.

Misją ERRA jest „wspieranie wzmacniania i ulepszania ram regulacyjnych”, a jej wizją „bycie punktem odniesienia dla praktyki i wiedzy w stale zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym”.

Więcej informacji na temat ERRA jest dostępne na stronie stowarzyszenia: ERRA - Energy Regulators Regional Association (erranet.org)

Data publikacji : 20.09.2021
Data modyfikacji : 21.03.2023

Opcje strony