Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Brak wdrożenia opinii ACER

23 września 2015 r. Dyrektor Agencji ds Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ang.  Agency for Cooperation of Energy Regulators - dalej „ACER”) wydał, na wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Opinię Nr 09/2015 w sprawie zgodności decyzji krajowych organów regulacyjnych zatwierdzających metody alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 oraz wytycznymi w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowymi zawartymi w załączniku I do rozporządzenia.

Zgodnie z  opublikowaną przez ACER Opinią, brak skoordynowanego mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria stanowi naruszenie wspomnianego Rozporządzenia nr 714/2009, a tym samym niezbędne jest zaimplementowanie mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych na  granicy Niemcy-Austria, podobnie jak to ma miejsce na  pozostałych granicach regionu CEE. ACER wezwał regulatorów i operatorów systemów przesyłowych (OSP) regionu Europy Środkowo-Wschodniej do:

  • przedstawienia, w ciągu 4 miesięcy od wydania Opinii, harmonogramu wdrożenia skoordynowanych procedur alokacji mocy przesyłowych na granicy niemiecko-austriackiej; harmonogram powinien być tak rozłożony w czasie, aby OSP oraz uczestnicy rynku mogli przygotować się na nadchodzące zmiany i dostosować się do  nowych zasad;
  • jak najszybszego wdrożenia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej metody łączenia rynków krajowych Market Coupling z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii w sieci tzw. Flow-Based Market Coupling;
  • przeprowadzenia, w ciągu 4 miesięcy od przyjęcia Opinii, oceny, czy dotychczasowe środki zapobiegawcze są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu oraz czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków zapobiegawczych w regionie dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu do czasu wprowadzenia zasad alokacji na  granicy niemiecko-austriackiej;
  • dokonania oceny przez regulatorów i OSP z Niemiec i Austrii dot. konieczności wprowadzenia ewentualnych przejściowych środków zaradczych dla uczestników rynku w związku z wprowadzeniem skoordynowanych zasad alokacji mocy przesyłowych na granicy niemiecko-austriackiej;
  • dalszego wspierania przez wszystkie zainteresowane strony przejściowego procesu integracji do czasu implementacji skoordynowanych zasad alokacji mocy przesyłowych na granicy niemiecko-austriackiej. Wsparcie to może wiązać się z  przyjęciem zasad zarządzania ograniczeniami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które nie są w pełni zgodne z przepisami rozporządzenia 714/2009 i  Aneksem do niego, do czasu wprowadzenia środków rekomendowanych przez ACER w niniejszej opinii.

W przewidzianym w Opinii czasie 4 miesięcy (termin upływa w dniu 24 stycznia br.), pomimo prowadzonych negocjacji, regulatorzy oraz operatorzy, nie uzgodnili wspólnego stanowiska w odniesieniu do wszystkich zaleceń ACER wyrażonych w ww. dokumencie, co  oznacza, że Opinia nie została wdrożona.

Uzgodnioną kwestią jest potrzeba wdrożenia dedykowanych działań zaradczych dla  zapewnienia bezpiecznej pracy systemu w regionie. List zawiera orientacyjne daty zakończenia analiz dot. proponowanych działań zaradczych.  

Kwestią sporną jest konieczność wdrożenia alokacji na granicy austriacko - niemieckiej. Austriacki regulator (E-Control) oraz operator (APG) w trakcie procesu negocjacji wskazywali, iż alokacja na granicy austriacko-niemieckiej może zostać wdrożona jedynie w sytuacji, gdy taka potrzeba wyniknie z prowadzonego obecnie procesu przeglądu istniejących stref cenowych (ang. Bidding Zone Review) - którego wyniki spodziewane są w 2017/2018 (wdrożenie jego wyników będzie wymagało kolejnych około 3-5 lat). Wszyscy pozostali członkowie regionu wskazywali jednoznacznie na potrzebę uwzględnienia granicy austriacko - niemieckiej w skoordynowanych mechanizmach rynkowych, czyli Flow-Based Market Coupling w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Austriacki regulator (E-Control) oraz operator (APG) podjęli kroki prawne przeciw Opinii ACER, składając odwołanie do Komisji Odwoławczej ACER oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia 2015 r. Komisja Odwoławcza ACER oddaliła wnioski E-Control oraz APG jako niedopuszczalne.

Adresaci Opinii wspólnie przygotowali list do Dyrektora ACER oraz Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Energii, w którym wskazują uzgodnione kwestie oraz takie, co do których nie było pełnej zgody. Ponadto, operatorzy regionu CEE przygotowali Plan Działań niezbędnych dla wdrożenia Opinii ACER, przy czym austriacki operator APG zgłosił zdanie odrębne odnośnie elementów wspomnianego Planu związanych z koniecznością uruchomienia alokacji na granicy Niemcy-Austria.

Zgodnie z kompetencjami ACER określonymi w Rozporządzeniu 713/2009, Agencja ma teraz obowiązek poinformowania Komisji Europejskiej o zaistniałej sytuacji.

Data publikacji : 25.01.2016
Data modyfikacji : 25.01.2016

Opcje strony

do góry