Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/5783,Prezes-URE-gospodarzem-spotkania-Gazowej-Inicjatywy-Regionalnej-Rynku-Europy-Pol.html
16.06.2024, 21:49

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE gospodarzem spotkania Gazowej Inicjatywy Regionalnej Rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej

W dniach 26 i 27 maja 2014 r. Prezes URE, Maciej Bando, współprzewodniczył spotkaniu regulatorów w ramach Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego oraz posiedzeniu Grupy Uczestników Rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej, które odbyło się w Warszawie.

Gazowa Inicjatywa Regionalna Rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej (ang. Gas Regional Initiative South South-East - GRI SSE), obejmuje dwanaście państw członkowskich: Polskę, Włochy,  Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Grecję, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry . Inicjatywy Regionalne mają stanowić etap pośredni w tworzeniu wewnętrznego rynku energii w Europie - od integracji rynków krajowych na poziomie regionalnym do wspólnego dla całej UE jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu.

Od stycznia 2013 r. Prezes URE pełni rolę współprzewodniczącego regionu GRI SSE i koordynuje prace w regionie wspólnie z regulatorem włoskim AEEGSI. W związku w pełnioną rolą, URE po raz kolejny było organizatorem dwóch spotkań odbywających się cyklicznie w ramach regionu GRI SSE. Obydwa spotkania z ramienia URE poprowadziła Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Pani Aldona Kaźmierska wraz z Panem Francesco Cariello, Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej AEEGSI, pełniącym rolę współkoordynatora regionu SSE w imieniu włoskiego regulatora.

W dniu 26 maja br. w siedzibie URE odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego (ang. Regional Coordination Committee), skupiającego regulatorów regionu SSE, w którym udział wzięli przedstawiciele organów regulacyjnych z Austrii, Bułgarii, Grecji, Rumunii Słowenii, Węgier, Włoch, a także reprezentanci Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) oraz Komisji Europejskiej. Celem spotkań regulatorów w ramach RCC jest wymiana informacji oraz doświadczeń w zakresie rozwoju na krajowych rynkach gazu państw należących do SEE, nadzór nad pracami w regionie oraz wyznaczanie priorytetów i monitoring realizacji postępów rynku SSE. W trakcie spotkania regulator włoski AEEGSI ustąpił ze stanowiska współkoordynatora regionu GRI SSE. Regulator rumuński ANRE zgłosił chęć współkoordynacji prac w regionie  (miana na stanowisku nastąpiła 1 czerwca 2014 r.).

Ponadto, w związku z faktem, że Plan Prac regionu SSE na lata 2011-2014 dobiega końca - zaprezentowano podsumowanie prac, które zostały w tym czasie zrealizowane w regionie. Podjęto również rozmowę na temat nowych wyzwań, jakie stoją przed regionem GRI SSE oraz propozycjami projektów, które powinny się znaleźć w Planie Prac regionu SSE na lata 2015-2018. Zatwierdzono harmonogram działań w tym zakresie oraz postanowiono, że ostateczna propozycja nowego Planu Prac zostanie zaprezentowana w trakcie następnego spotkania GRI SSE RCC pod koniec 2014 r.

W kolejnym dniu, 27 maja, OGP Gaz-System SA gościł w swojej siedzibie spotkanie Grupy Uczestników Rynku (ang. Stakeholder Group), które stanowi forum dyskusyjne w ramach regionu oraz pełni istotną rolę doradczą dla Agencji odpowiedzialnej za nadzór nad inicjatywami regionalnymi oraz wiodących regulatorów. W spotkaniu oprócz regulatorów udział wzięli przedstawiciele ministerstw, Komisji Europejskiej, ACER, operatorzy systemów przesyłowych oraz przedstawiciele użytkowników systemu. Agenda spotkania obejmowała priorytetowe zadania, które stoją przed regionem GRI SSE.

W panelu poświęconemu pracom nad kolejną wersją Docelowego Rynku Gazu (ang. Gas Target Model, GTM) oraz wpływem zmian na kształt regionu GRI SSE, przedstawiciel E-Control zaprezentował główne obszary, w których planowana jest aktualizacja GTM. Następnie przedstawiciel Komisji Europejskiej podsumował prace, jakie dotychczas zostały podjęte nie tylko w regionie, ale w całej Europie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo regionu i budowę jednolitego rynku gazu. Z kolei reprezentant ACER poprosił o kontynuowanie dyskusji nad najbardziej optymalnym kształtem regionu SSE. Zaprezentował kilka przykładowych możliwości rekonfiguracji regionu SSE, zaznaczając przy tym, że nie są to propozycje ale jedynie przyczynek do rozmów nad możliwością dokonania zmian. Regulatorzy: włoski (AEEGSI) oraz polski (URE) zobowiązali się przygotować pismo do Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej, które miałoby stanowić wstęp do współpracy regionu SSE z państwami Wspólnoty Energetycznej.

Z kolei w sesji dotyczącej kodeksu bilansowania, który ma być stosowany przez państwa Unii Europejskiej od października 2015 r., przedstawiciele ACER i ENTSOG przedstawili wspólną prezentację na temat wyzwań, jakie mogą się pojawić przy implementacji wspomnianego kodeksu. Zaprezentowana została również mapa dotycząca planów wdrożeniowych tego rozporządzenia. Ze względu na fakt, że aktualnie brak jest projektów pilotażowych w zakresie wczesnej implementacji kodeksu bilansowania, postanowiono zastanowić się nad tą kwestią w trakcie opracowywania nowego Planu Prac dla regionu GRI SSE.

Sesja popołudniowa poświęcona była tematyce platform do rezerwacji przepustowości, które zgodnie z kodeksem sieciowym CAM mają być jedynym narzędziem do rezerwacji przepustowości na interkonektorach. Swoje propozycje dotyczące oferty dla regionu zaprezentowali OGP GAZ-SYSTEM SA oraz FGSZ - Földgázszállító a Mol-Csoport Tagja (operator węgierski). Przedstawiciele Operatorów opowiedzieli o możliwościach, które dają rozwijane przez nich platformy, o ich kosztach oraz zasadach działania.

W ostatniej części spotkania odbyła się prelekcja przedstawiciela DNV NL (dawniej: KEMA) - firmy consultingowej, która przygotowała dla Komisji Europejskiej obszerny raport na temat systemów Entry-Exit w Unii Europejskiej. Wykład koncentrował się na zagadnieniach koncesjonowania i ewentualnych barierach, jakie odrębne w każdym kraju zasady uzyskania koncesji mogą stwarzać dla rozwoju zintegrowanego i jednolitego rynku gazu w Europie. Następnie odbyła się dyskusja panelowa pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw obrotu.

Organizatorem kolejnego spotkanie Regionu Południe/ Południowy-Wschód będzie regulator rumuński. URE wraz z ANRE będzie kontynuowało koordynacje prac w regionie starając się nadawać impuls do dalszych postępów integracji w ramach regionu SSE oraz szukania porozumienia pomiędzy aktualnie funkcjonującymi inicjatywami regionalnymi, w kierunku utworzenia wspólnego rynku gazu.

Data publikacji : 23.06.2014
Data modyfikacji : 25.06.2014

Opcje strony