Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/5302,Prezes-URE-gospodarzem-spotkania-Gazowej-Inicjatywy-Regionalnej-Rynku-Europy-Pol.html
24.04.2024, 09:10

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE gospodarzem spotkania Gazowej Inicjatywy Regionalnej Rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej (GRI SSE)

Prezes URE, Marek Woszczyk, współprzewodniczył spotkaniu regulatorów w ramach Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego oraz posiedzeniu Grupy Uczestników Rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej, które odbyły się kolejno 28 i 29 maja br. w Warszawie.

W związku z pełnioną przez polskiego regulatora, od stycznia 2013 r., funkcją współprzewodniczącego regionu GRI SSE, Urząd Regulacji Energetyki wystąpił - po raz pierwszy - w roli organizatora cyklicznie odbywających się w ramach tej inicjatywy wydarzeń. Spotkania w Warszawie poprowadził Prezes URE, Marek Woszczyk wraz z reprezentującą włoskiego regulatora Rositą Carnevalini, Dyrektorem Departamentu Strategii oraz Studiów AEEG.

W dniu 28 maja br. URE gościło w swojej siedzibie przedstawicieli organów regulacyjnych z Austrii, Czech, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Włoch oraz reprezentanta Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), którzy wzięli udział w spotkaniu Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego (ang. Regional Coordination Committee). Celem spotkania była przede wszystkim wymiana informacji oraz doświadczeń w zakresie rozwoju krajowych rynków gazu państw należących do SEE. Ważne miejsce w dyskusji zajęły także kwestie dotyczące monitoringu prac prowadzonych w regionie i wyznaczenia priorytetów.

Kolejnego dnia, w siedzibie OGP Gaz-System S.A. odbyło się spotkanie Grupy Uczestników Rynku (ang. Stakeholder Group), stanowiące forum dyskusyjne w ramach regionu oraz pełniące istotną rolę doradczą dla ACER odpowiedzialnej za nadzór nad inicjatywami regionalnymi. W posiedzeniu, oprócz regulatorów, udział wzięli także przedstawiciele ministerstw, Komisji Europejskiej, ACER, operatorzy systemów przesyłowych oraz przedstawiciele użytkowników systemu. Przedmiot spotkania stanowiły m.in. priorytetowe obszary i projekty wynikające z Planu Prac Regionu GRI SSE na lata 2011-2014, który został zaktualizowany w marcu br. w wyniku konsultacji przeprowadzonych przez polskiego i włoskiego regulatora przed wiosennym Forum Madryckim

W panelu poświęconemu integracji rynków w regionie SSE oraz implementacji Docelowego Rynku Gazu (ang. Gas Target Model), Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaprezentowało projekt Mapy Drogowej w kierunku regionalnego rynku gazu V4, która ma zostać przyjęta przez Premierów V4 na zakończenie prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej.

Następnie, w sesji dotyczącej bezpieczeństwa dostaw gazu reprezentant Ministerstwa Gospodarki RP, jako tzw. competent authority, przedstawił system bezpieczeństwa dostaw w Polsce oraz podzielił się krajowymi doświadczeniami w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Swoje doświadczenia w zakresie Rozporządzenia SoS zaprezentowała również strona włoska.

Sesja popołudniowa poświęcona była natomiast tematyce alokacji zdolności przesyłowej i produktów powiązanych oraz wczesnej implementacji projektów pilotażowych i pilotażowych platform handlowych na zasadach Kodeksu Sieci ws. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych (CAM NC). Podczas tej części spotkania Operatorzy i regulatorzy podzielili się m.in. doświadczeniami i stanem prac nam projektami pilotażowymi wczesnej implementacji kodeksu sieci CAM wchodzących w obszar rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej. Ponadto OGP Gaz-System S.A. zaprezentował projekt pilotażowy oferowania produktu powiązanego - przepustowości w Międzysystemowym Punkcie Lasów. Ważnym punktem sesji było podsumowanie dotychczasowych prac w zakresie wdrażania Mapy Drogowej wczesnej implementacji CAM NC dokonane przez przedstawicieli ACER.

W ostatniej - infrastrukturalnej części spotkania, Komisja Europejska omówiła aktualny stan procesu wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest - PCIs) ze szczególnym uwzględnieniem projektów w zakresie Korytarza Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Posiedzenie Grupy Uczestników Rynku zakończyła m.in. prezentacja założeń Regionalnego Planu Inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE GRIP) na lata 2013-2022, przedstawiona przez OGP Gaz-System S.A.

Organizatorem kolejnego spotkanie regionu Południe/Południowy-Wschód będzie regulator włoski.

W związku z współprzewodniczeniem inicjatywie w regionie Południe/Południowy Wschód, URE wraz z AEEG będą kontynuowały koordynację prac w regionie, stymulując do podejmowania kolejnych działań w ramach regionu SSE na rzecz tworzenia wspólnego rynku gazu.

***

Gazowa Inicjatywa Regionalna Rynku Europy Południowej/Południowo-Wschodniej (ang.Gas Regional Initiative South South-East - GRI SSE) obejmuje jedenaście państw członkowskich: Austrię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Grecję, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię, Węgry oraz Włochy. W charakterze obserwatora w GRI SSE bierze udział Chorwacja, która poprzez akcesję do Unii Europejskiej w lipcu bieżącego roku dołączy do grona członków regionu GRI SSE.

Inicjatywy Regionalne mają stanowić etap pośredni w tworzeniu wewnętrznego rynku energii w Europie - od integracji rynków krajowych na poziomie regionalnym do wspólnego dla całej UE jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu.

W styczniu 2013 roku Prezes URE objął rolę współprzewodniczącego regionu GRI SSE, w ramach której koordynuje prace wspólnie z regulatorem włoskim AEEG.

Data publikacji : 10.06.2013
Data modyfikacji : 10.06.2013

Opcje strony