Nawigacja

Prezes URE gromadzi informacje dotyczące infrastruktury energetycznej

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 12/2013

Realizując zapisy ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego, energii elektrycznej i biopaliw ciekłych.

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w źródłach odnawialnych z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przesyłaniem energii elektrycznej lub paliw gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych, są zobowiązane do przekazania Prezesowi URE informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej. Ponadto, producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych mają obowiązek do przekazywania regulatorowi informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa ciekłe.

Wymóg zbierania w/w informacji wynika z rozporządzenia Rady 617/2010 w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) 736/96 irozporządzenia Komisji (UE, EURATOM) nr 833/2010 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (EU EURATOM) nr 617/2010.

Informacje należy przesyłać w terminie do 1 czerwca 2013 r. drogą elektroniczną (w formie umożliwiającej edycję danych) na adres rozporzadzenie617@ure.gov.pl oraz drogą pocztową do Stanowiska ds. Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Regulacji Energetyki, na adres ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa.

Zgłoszone dane powinny odpowiadać stanowi projektów inwestycyjnych na dzień 31 marca b.r.

Data publikacji: 22.04.2013

Opcje strony

do góry