Nawigacja

Do blisko 10% Polska zwiększyła udział energii wytwarzanej z OZE

27 marca br. Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej. Zgodnie z przepisami dyrektywy z 2009 r.1 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, sprawozdania te będą publikowane co dwa lata.

W związku z przyjętym przez KE w 2007 r. tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym, Unia Europejska ma obowiązek zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r.

Z opublikowanego sprawozdania wynika, że poprzez zastosowanie prawnie wiążących celów w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w krajach Unii Europejskiej odnotowano znaczny wzrost udziału tych źródeł w bilansie produkcji energii elektrycznej do 2010 r. Podczas gdy średniookresowy cel na 2010 r. dla całej UE wynosił 10,7%, do tego czasu udział energii z OZE wyniósł 12,7 %. Ponadto, większość państw członkowskich osiągnęła swoje cele średniookresowe, wskazane w dyrektywie.

W przypadku Polski cel wyznaczony do 2020 r. to zwiększenie  udziału energii wytwarzanej z OZE do 15% całkowitego zużycia energii, zaś średnioterminowy cel do 2010 r. - 8.8%. Jak wynika  raportu do 2010 r. cel ten udało się zrealizować na poziomie 9,5%, a więc wyższym niż zakładany w średnioterminowym celu .

Komisja Europejska podkreśla jednak, że dla wypełnienia celów roku 2020 niezbędne będzie podjęcie dalszych działań, szczególnie w zakresie zapewnienia stabilnych warunków działania dla inwestorów, redukowania formalności administracyjnych oraz zwiększenia przejrzystości planowania.

Również w dniu opublikowania sprawozdania Komisja Europejska przyjęła Zieloną Księgę, rozpoczynając tym samym konsultacje społeczne dotyczące unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku, które potrwają do 2 lipca 2013 r.

Zielona księga w sprawie ram polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 r.stawia szereg pytań dotyczących m.in. rodzaju, charakteru i poziomu celów w dziedzinie klimatu i energii, które powinny zostać zrealizowane do 2030 r. Ponadto podejmuje kwestie związane ze sposobami zapewnienia spójności różnych instrumentów polityki i wpływu systemu energetycznego na zwiększenie konkurencyjności UE oraz uwzględnienia różnic w zakresie możliwości działania poszczególnych państw członkowskich.

Na podstawie opinii i uwag zgłoszonych w toku konsultacji, Komisja do końca bieżącego roku opracuje i przedstawi ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej UE do roku 2030. Wypracowanie jasnych zasad w tym zakresie przyczyni się do tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniejszej energetycznie gospodarki europejskiej, dzięki zagwarantowaniu pewności i ograniczeniu ryzyka dla inwestorów, pobudzeniu innowacji oraz popytu na technologie niskoemisyjne.

_____
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Data publikacji : 04.04.2013
Data modyfikacji : 04.04.2013

Opcje strony

do góry