Nawigacja

Komisja Europejska wzywa do przyspieszenia prac na rzecz wewnętrznego rynku energii w UE

W komunikacie, opublikowanym 15 listopada br., Komisja Europejska wskazuje na obszary i kwestie, które mają kluczowe znaczenie dla zakończenia procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu w Europie do roku 2014.

Do tego czasu przepisy dotyczące zasad wewnętrznego rynku energii powinny zostać implementowane przez wszystkie państwa członkowskie UE, a krajowi regulatorzy - wyposażeni w środki i narzędzia niezbędne do efektywnego stosowania przepisów unijnych. Jednocześnie we wszystkich częściach UE należy umożliwić transgraniczny handel energią. Kraje członkowskie powinny natomiast podjąć zaawansowane prace nad wdrażaniem planów budowy i modernizacji sieci energetycznych oraz przejścia do inteligentnych sieci. Dopiero po spełnieniu tych warunków europejscy odbiorcy będą mogli w pełni czerpać korzyści z wewnętrznego rynku energii.  

Co już za nami…

KE nie zapomina o dotychczasowych osiągnięciach w zakresie tworzenia wewnętrznego rynku energii, wskazując na podjęte do tej pory działania. Europejscy odbiorcy energii, w tym gospodarstwa domowe, mają większy wybór i lepszy dostęp do najkorzystniejszych ofert na rynku. Wzrosła płynność i transparentność hurtowych rynków energii, między innymi w wyniku łączenia się rynków państw członkowskich za pomocą mechanizmu market coupling, co z kolei pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo dostaw w UE.

Na forum europejskim ciągle trwają prace nad rozwiązaniami - głównie z zakresu technologii smart - pozwalającymi odbiorcom na lepszą kontrolę kosztów energii oraz nad pan-europejskimi kodeksami sieciowymi, które umożliwiłyby bardziej efektywne użytkowanie sieci energetycznych. Ponadto, w dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia konkurencji na rynku poprzez lepszy dostęp do sieci przesyłowych.

Niemniej jednak, KE uznaje dotychczasowe działania zmierzające do zakończenia budowy rynku wewnętrznego za niewystarczające i tym samym podkreśla potrzebę dalszych kroków w tym kierunku.

Co jeszcze przed nami…

Mając w perspektywie cel 2014, KE wskazuje konkretne obszary wymagające dalszych prac oraz proponuje pewne działania na rzecz stworzenia rynku wewnętrznego:

 • Wdrażanie unijnych przepisów
  Mimo, że termin transpozycji unijnych przepisów zawartych w 3 pakiecie upłynął 3 marca 2011, w dalszym ciągu nie wszystkie państwa członkowskie dokonały ich implementacji. Ma to negatywny wpływ na funkcjonowanie wszystkich uczestników rynku, również tych odpowiedzialnych za ochronę i wzmacnianie pozycji odbiorców na rynku energii.  W związku z tym KE ogłasza, że zamierza regularnie aktualizować informacje na temat procesu wdrażania 3 pakietu oraz  postępowań wszczętych wobec poszczególnych państw członkowskich.
  KE wraz z CEER będzie wspierać wymianę najlepszych praktyk w kwestiach konsumenckich pomiędzy państwami członkowskimi. Ponadto do końca br. uruchomiony zostanie internetowy przewodnik po prawach konsumenta, wskazujący punkty informacji konsumenckich w poszczególnych państwach UE. Komisja będzie także egzekwować prawa konkurencji tak, aby zapewnić równe szanse wszystkim uczestnikom rynku. W celu zmniejszania różnic pomiędzy państwami, KE i ACER mają wspierać działania inicjatyw regionalnych ukierunkowane na eliminację istniejących barier. Państwa członkowskie zaś powinny zwiększać konkurencję na rynkach energii poprzez rozbudowę infrastruktury.
 • Wzmacnianie pozycji odbiorców na rynku energii
  W chwili obecnej drobni odbiorcy energii, w tym gospodarstwa domowe, są bardziej bierni niż odbiorcy przemysłowi, co może być spowodowane niewystarczającymi mechanizmami ochrony konsumentów, brakiem przejrzystości zasad lub przystępnej informacji. Dlatego też KE wskazuje na konieczność umożliwienia odbiorcom korzystania ze zróżnicowanych i innowacyjnych usług, m.in. z inteligentnego opomiarowania. Komisja będzie również promować zasady kształtowania detalicznych cen energii w oparciu o mechanizmy rynkowe. Dodatkowo, będzie ona wspierać działania państw członkowskich zmierzające do ochrony odbiorców wrażliwych.
 • Zapewnienie właściwych warunków dla przyszłego rozwoju rynków energii
  Stworzenie odpowiednich warunków na rynku może stanowić zachętę do inwestycji w infrastrukturę energetyczną, niezbędnych dla zwiększenia wydajności systemów i bezpieczeństwa energetycznego. Oprócz mechanizmów wspierających inwestycje (m.in. tzw. europejski pakiet infrastrukturalny), KE kładzie priorytetowy nacisk na dalszy rozwój rynków energii poprzez opracowywanie kodeksów sieciowych oraz liczy na wsparcie ACER, ENTSOs, państw członkowskich oraz Parlamentu w kwestiach planowego ich wdrażania. KE proponuje również inne działania, w tym m.in.: wydanie wytycznych ws. systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii; wspieranie działań na rzecz wdrożenia smart technologii na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym; przyjęcie przez państwa członkowskie własnych strategii wdrażania systemów inteligentnego opomiarowania oraz własnych planów działań w zakresie modernizacji sieci w kierunku smart.

Zastosowanie i wdrożenie powyższych rozwiązań pozwoli nie tylko zakończyć proces integracji rynków energii, lecz również przerwać izolację energetyczną niektórych państw członkowskich. Przede wszystkim jednak umożliwi zrealizowanie celów strategii „Europa 2020” oraz przygotowanie UE do przekształcenia systemów energetycznych do roku 2050.

Zaprezentowanemu komunikatowi KE towarzyszą raporty krajowe, zawierające rekomendacje Komisji odnośnie dalszych kierunków rozwoju każdego z państw członkowskich UE.

W odniesieniu do Polski, KE rekomenduje pełną transpozycję postanowień 3 pakietu energetycznego,  kierując do sektora elektroenergetycznego następujące zalecenia, m.in.:

 • dalsze, wspólne z innymi krajami działania na rzecz wypracowania krótko- i długoterminowych rozwiązań dla problemu nieplanowych przepływów energii;
 • stworzenie lepszych zachęt dla inwestycji w zdolności wytwórcze;
 • zwiększenie przepustowości połączeń międzysystemowych;
 • odejście od regulacji cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych, z uwzględnieniem mechanizmów ochrony odbiorców wrażliwych.

dla sektora gazowego:

 • uruchomienie platformy handlu gazem oraz rynku spot;
 • odejście od regulacji cen, zwłaszcza na rynku hurtowym;
 • wdrożenie rewersu fizycznego na gazociągu jamalskim;
 • umożliwienie i ułatwienie odbiorcom zmiany sprzedawcy oraz uproszczenie procedur dla nowych sprzedawców chcących wejść na polski rynek.
Data publikacji: 19.11.2012
Data modyfikacji: 19.11.2012

Opcje strony

do góry