Nawigacja

Prezes URE uczestnikiem XI Konferencji ERRA

Prezes URE, Marek Woszczyk, wziął udział w dyskusji panelowej na temat zagrożeń oraz niezbędnych wymagań dla rozwoju infrastruktury energetycznej, zorganizowanej podczas XI edycji konferencji inwestycyjno-regulacyjnej ERRA, w dniach 15-16 października br. w Izmirze, w Turcji. Uczestniczył również w cyklicznym spotkaniu Prezydium ERRA oraz zgromadzeniu szefów organów regulacyjnych należących do ERRA, które towarzyszyły konferencji.

Do kluczowych zagadnień omawianych podczas tegorocznego spotkania, podzielonego na cztery sesje plenarne, należały: wsparcie handlu transgranicznego, zrównoważony rozwój rynku energetycznego oraz tworzenie regionalnych rynków energii. Istotne miejsce w dyskusji zajęła również kwestia dotycząca perspektyw rozwoju rynku energii w Turcji.

Tematem pierwszej sesji plenarnej konferencji był „Rynek energii w Turcji: rozwój, inwestycje, perspektywy”, podczas której przedstawiono m.in. dotychczasowe wyniki oraz dalsze plany związane z liberalizacją i prywatyzacją tego rynku, a także zwrócono uwagę na prywatne inwestycje w sektor energetyczny. W podsumowaniu sesji wskazano najważniejsze warunki dla realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, do których zaliczono: długofalowe spojrzenie na priorytety polityczne, atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji, stabilną sytuację gospodarczą i polityczną oraz wzrost popytu.

Przedmiotem drugiej sesji plenarnej, której przewodniczył  Alberto Pototschnig, Dyrektor ACER, był „Rozwój infrastruktury w celu wspierania handlu transgranicznego”. Podczas tej części spotkania omawiano sposoby wykorzystania istniejących sieci przesyłowych oraz możliwości rozwoju nowych połączeń. Jednocześnie wskazane zostały przykłady pokazujące pozytywny wpływ efektywnej alokacji zdolności przesyłowych na granicach i mechanizmu łączenia rynków (market coupling) na handel transgraniczny, które zwiększają dobrobyt społeczny. Uczestnicy sesji mieli także okazję zapoznać się z dotychczasowym efektem prac trwających nad przygotowaniem wspólnych zasad funkcjonowania dla rynków energii w UE - kodeksów sieciowych. W tej części spotkania zaprezentowano również koncepcję europejskich Dziesięcioletnich Planów Rozwoju Sieci oraz Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego wraz z procesem oceny przyszłych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Podczas omawiania obecnych i przewidywalnych tendencji w kształtowaniu miksu energetycznego przedstawiciel ENTSO-E podkreślił wpływ inwestycji w odnawialne źródłaenergii na powstawanie nowych kierunków i wielkości przepływów energii pomiędzy różnymi państwami.

Istotnym elementem drugiej sesji plenarnej był panel dyskusyjny na temat ryzyka regulacyjnego oraz niezbędnego wsparcia dla rozwoju infrastruktury energetycznej, w którym uczestniczył Prezes URE, Marek Woszczyk. Podczas debaty wiele uwagi poświęcono kwestiom związanym z ryzykiem inwestycyjnym przy jednoczesnym wskazaniu ewentualnych zachęt regulacyjnych, eliminujących wszelkie możliwe zagrożenia. Uczestnicy panelu uznali, że połączenia komercyjne mogłyby potencjalnie stanowić sposób finansowania rozwoju nowej infrastruktury energetycznej w Europie.

Trzecia sesja plenarna miała na celu prezentację narzędzi regulacyjnych, które odgrywają zasadniczą rolę w procesie zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego. Kluczowe pytanie, które postawiono przed uczestnikami tej części konferencji dotyczyło sposobu, przyłączania do sieci elektrowni bazujących na odnawialnych źródłach energii, z zachowaniem obecnego poziomu konkurencyjności i bezpieczeństwa systemu. W związku z tym, iż obecnie stosowane krajowe schematy wspierania rozwoju zielonej energii uznano za niewystarczające, uczestnicy sesji poparli rozwiązanie w postaci zharmonizowanego europejskiego systemu wsparcia wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Zdaniem obecnych podczas sesji gości w/w rozwiązanie byłoby bardziej efektywne zwłaszcza w zakresie lepszego rozmieszczenia elektrowni, uwzględniającego geograficzne i klimatyczne uwarunkowania poszczególnych regionów. Ponadto, istotną częścią sesji była rozmowa na temat czynników wpływających na włączenie OZE do sieci elektroenergetycznej, wśród których wymieniono m.in.: integrację rynków energii, zwiększoną rolę połączeń  międzysystemowych, rozwój systemu inteligentnych sieci  energetycznych czy stopień elastyczności strony popytowej.

Głównym przedmiotem zamykającej, czwartej sesji plenarnej konferencji, był proces budowania regionalnych rynków energii. W tym kontekście podkreślono potrzebę harmonizacji zasad alokacji zdolności przesyłowych na granicach i wspierania nowych inwestycji sieciowych. Wskazano również na ważną rolę nowych systemów przesyłowych gazu, uznając je za podstawowy warunek budowy rynków regionalnych oraz bezpieczeństwa dostaw w Europie. Zgromadzeni na sesji inwestorzy, w przesłaniu skierowanym do rządów i regulatorów, zaapelowali o stworzenie pewnych, przewidywalnych i bezpiecznych warunków do inwestowania w sektorze energetycznym.

Galeria zdjęć z XI konferencji inwestycyjno-regulacyjnej ERRA 2012 jest dostępna pod adresem: www.erranet.org

***

Konferencja ERRA to jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli sektora energetycznego z Europy Środkowo - Wschodniej, Azji, Afryki i Stanów Zjednoczonych, organizowane przez Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA).Zasadniczym celem tegorocznej edycji wydarzenia było omówienie aktualnych potrzeb sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia regulacyjnego oraz różnych warunków inwestycyjnych.Współgospodarzem Konferencji był  turecki regulator - EMRA.

ERRA jest stowarzyszeniem zrzeszającym 34 regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. Organizacja powstała w 2000 roku, kiedy przedstawiciele 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej podpisali dokument ustanawiający nowe stowarzyszenie regulatorów w Europie.

Data publikacji : 05.11.2012
Data modyfikacji : 05.11.2012

Opcje strony

do góry