Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejskie Forum Regulacji Elektroenergetyki we Florencji - 23-24 maja 2011 r.

XX spotkanie Europejskiego Forum Regulacji Elektroenergetyki odbyło się we Florencji w dniach 23-24 maja br.

Udział w Forum wzięli w nim przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw oraz regulatorów z państw członkowskich UE, ACER oraz reprezentanci europejskich stowarzyszeń przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii elektrycznej. Obecni byli również przedstawiciele Norwegii i Szwajcarii.

Dyskusje toczone na Forum koncentrowały się wokół czterech głównych zagadnień: rozwoju infrastruktury, Regionalnych Inicjatyw w energetyce, rozporządzenia dotyczącego integracji i transparentności rynku (REMIT) oraz wprowadzenia wewnętrznego rynku energii do 2014 r.

W zakresie rozwoju infrastruktury, uczestnicy forum z zadowoleniem przyjęli informację o pracach Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych (ENTSO-E) nad przygotowaniem dziesięcioletniego planu rozwoju sieci (w skrócie TYNDP) do 2012 r. W świetle nowych ram prawnych, które mają zostać przedstawione w październiku tego roku, plan TYNDP ma pełnić kluczową rolę w identyfikowaniu projektów infrastrukturalnych ważnych z punktu widzenia wspólnych interesów UE.

System jednego okienka

Forum zidentyfikowało konkretne trudności przed jakimi stają operatory sieci dystrybucyjnych (OSD) i operatorzy sieci przesyłowych (OSP) w zakresie uzyskiwania zezwoleń. Podkreślono potrzebę ustanowienia bardziej efektywnych i transparentnych procedur udzielania zezwoleń. Z zadowoleniem przyjęto również propozycje KE tj. przyznanie projektom o dużym znaczeniu dla interesu UE priorytetów na szczeblu państwowym, ustanowienie systemu „jednego okienka” na poziomie kraju oraz możliwość ustalenia limitów czasowych w procedurze przyznawania zezwoleń. Uczestnicy forum podkreślili znaczenie transgranicznych projektów infrastrukturalnych oraz wskazali na potrzebę ustanowienia ram regulacyjnych uwzględniających w jednakowym stopniu społeczno-ekonomiczne korzyści dla Europy oraz ryzyka inwestycyjne, dla zachęcenia prywatnych i publicznych podmiotów do inwestycji w infrastrukturę energetyczną.

W części spotkania poświęconym Regionalnym Inicjatywom w energetyce uczestnicy Forum pozytywnie odnieśli się do propozycji KE, by to ACER przejęła zadania Regionalnych Inicjatyw, zachowując jednocześnie obecny skład, co pozwoliłoby, na tym etapie, władzom regionalnym na elastyczność w zarządzaniu. Poparto także prośbę KE o wypracowanie konkretnego „Unijnego Planu w dziedzinie energetyki na lata 2011-2014” (EU Energy Work Plan 2011-2014) na szczeblu paneuropejskim i regionalnym. ACER zobowiązała się do zapewnienia spójności tych planów.

Strony zaangażowane w prace nad REMIT zachęcono do szybkiego osiągnięcia porozumienia, które pozwoliłoby na implementację rozporządzenia w zaplanowanym terminie.

Rynek Dnia Następnego

W zakresie wprowadzenia wewnętrznego rynku energii do 2014 r. wskazano na konieczność kontynuowania prac w ramach AESAG (ACER Stakeholders Advisory Group), w celu implementacji pięciu map drogowych służących wypracowaniu docelowego modelu rynku energii elektrycznej. Forum poparło kontynuację prac nad projektem rynków: day-ahead (Rynek Dnia Następnego) oraz intra-day (rynek o dziennym horyzoncie czasowym), w ramach regionu Europy północno-zachodniej. Z uznaniem przyjęto raport ACER i ENTSO-E na temat postępu w sprawie ramowych wytycznych odnośnie do przyłączenia do sieci oraz pilotażowych kodeksów sieciowych w zakresie przyłączania do sieci. Zaakceptowano przedstawione przez KE priorytety prac na rok 2012 i lata kolejne. Zdecydowano, że nacisk powinien być położony na wypracowanie ramowych wytycznych i kodeksów sieci koniecznych do wprowadzenia wewnętrznego rynku energii elektrycznej do 2014 r.

Kolejne spotkanie Forum zaplanowano na 5-6 grudnia 2011 r.

***

Europejskie Forum Regulacji Energetyki zostało powołane w celu utworzenia wspólnego unijnego rynku energii elektrycznej. Pierwsze spotkanie w ramach Forum Florenckiego odbyło się w roku 1998. Od tamtej pory raz lub dwa razy do roku odbywają się regularne spotkania, które stanowią znakomitą możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i prezentacji wyzwań stojących przed europejskimi instytucjami regulacyjnymi. W 2010 r. spotkania Forum Florenckiego odbyły się 10 - 11 czerwca i 13 - 14 grudnia.

Data publikacji : 06.06.2011
Data modyfikacji : 08.06.2011

Opcje strony

do góry