Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O inwestycjach i regulacji w energetyce. Prezes URE na konferencji ERRA w St. Petersburgu

Marek Woszczyk we władzach Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA)

„Inwestycje i regulacja w energetyce” - X Konferencja ERRA - to finał trwających od grudnia ub. r. obchodów 10-tej rocznicy powstania Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA). Gospodarzami jubileuszowej konferencji i szeregu towarzyszących jej wydarzeń byli: rosyjski regulator energii - Federalna Służba Taryf - i miasto Sankt Petersburg.

Polskę reprezentowali Marek Woszczyk, Prezes URE oraz Kamila Kloc - Evison, kierująca stanowiskiem Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej.

Jaki monitoring rynków energii?

W dwudniowej konferencji ERRA - oprócz przedstawicieli urzędów regulacyjnych z krajów członkowskich ERRA - udział wzięli także regulatorzy z innych krajów europejskich, przedstawiciele stowarzyszeń konsumenckich, organizacji branżowych i przedsiębiorstw sektora energetycznego.

W drugim dniu konferencji, w trakcie sesji poświęconej regionalnym rynkom energii, Prezes URE wziął udział w dyskusji na temat zaangażowania regulatorów w monitoring rynków energii. Marek Woszczyk mówił m.in. o wynikających z III pakietu energetycznego obowiązkach spoczywających na regulatorach, w tym o większym zakresie prowadzonego przez URE monitoringu rynku energii. Szef URE zdefiniował monitoring jako aktywne, a nie bierne obserwowanie i analizę tego, co się dzieje na rynkach oraz powiązał stopień monitorowania rynków z etapem ich rozwoju.

Polski regulator po raz kolejny w Prezydium ERRA

Jednym z szeregu wydarzeń towarzyszących konferencji było także spotkanie Zgromadzenia Ogólnego ERRA. W trakcie obrad członkowie ERRA wybrali władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym Stowarzyszenia po raz kolejny już został Węgier Gabor Szorenyi, zaś na członka Prezydium ERRA został wybrany Marek Woszczyk, Prezes URE. Podczas spotkania zgromadzenie zadecydowało również o przyznaniu honorowego członkowstwa ERRA byłemu Prezesowi URE Mariuszowi Sworze, który od kwietnia 2010 do maja 2011 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego stowarzyszenia.

Wśród innych spotkań w ramach wydarzeń ERRA znalazło się także posiedzenie Prezesów Urzędów Regulacyjnych ERRA, w którym uczestniczył Marek Woszczyk, a także spotkania stałych komitetów i grup roboczych ERRA. Podczas spotkania Komitetu ds. Koncesjonowania/Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki reprezentowała Małgorzata Wesołowska z Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych.

Zgromadzenie Ogólne (General Assembly - GA) ERRA jest najwyższym organem decyzyjnym, nadzorującym całą działalność stowarzyszenia. Tworzą je wszyscy pełni członkowie ERRA. Prezydium ERRA pełni funkcję reprezentacyjną i wykonawczą. Składa się ono z 7 reprezentantów GA, wybieranych na 2-letnią kadencję.

***

ERRA jest stowarzyszeniem zrzeszającym 33 regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji i Afryki. Organizacja powstała w 2000 roku, kiedy przedstawiciele 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej podpisali dokument ustanawiający nowe stowarzyszenie regulatorów w Europie.

„Inwestycje i regulacja w energetyce” - X Konferencja ERRA - odbywała się w Sankt Petersburgu w dniach 16 - 17 maja 2011 r.
Konferencje Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA) to corocznie najważniejsze spotkanie głównych aktorów sektora energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym: krajowych organów regulacyjnych, przedstawicieli przemysłu energetycznego, instytucji badawczych, stowarzyszeń producentów i odbiorców energii. Forum ERRA stanowi znakomite miejsce prezentacji narodowych strategii i potrzeb rozwoju sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dobrych praktyk, rozmowy o standardach jakości handlowej, ochrony praw konsumenta.

Data publikacji : 23.05.2011
Data modyfikacji : 24.05.2011

Opcje strony

do góry