Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiceprezes URE w Radzie Organów Regulacyjnych Agencji ACER

Przedstawicielem Polski w Radzie Organów Regulacyjnych ACER został Marek Woszczyk, Wiceprezes URE.

Jego zastępcą będzie Halina Bownik - Trymucha, dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Rada Organów Regulacyjnych ma charakter opiniodawczo - doradczy. Do jej kompetencji należy m.in. zatwierdzanie programu prac Agencji na nadchodzący rok czy udzielanie dyrektorowi ACER wskazówek dotyczących wykonywania jego zadań.

W skład Rady Organów Regulacyjnych wchodzą wysocy rangą przedstawiciele krajowych regulatorów oraz po jednym zastępcy z każdego państwa członkowskiego UE. W radzie tej zasiada także przedstawiciel Komisji Europejskiej, któremu nie przysługuje jednak prawo głosu.

Celem Agencji ACER jest wspieranie krajowych organów regulacyjnych, a wśród swoich kompetencji ma ona m.in. monitorowanie współpracy regionalnej między operatorami systemów przesyłowych, zadania związane z wdrażaniem wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych, w odniesieniu do warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej oraz warunków jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego, a także monitorowanie i sprawozdawczość dotyczącą sektorów energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Siedzibą Agencji, powołanej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r., będzie Lublana (Słowenia).

Data publikacji : 25.01.2010
Data modyfikacji : 27.01.2010

Opcje strony

do góry