Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2668,Europejska-Karta-Praw-Odbiorcow-Energii.html
18.07.2024, 06:27

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejska Karta Praw Odbiorców Energii

Mechanizmy rynkowe nie zagwarantują przestrzegania wszystkich praw odbiorców energii i gazu, dlatego wraz z projektami stanowiącymi cześć trzeciego pakietu liberalizującego rynek energii, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii. Propozycja ustanowienia Karty zakłada zebranie w jednym dokumencie wszystkich praw konsumentów na rynku energii, które obecnie zawarte są w wielu aktach prawnych i często nie są właściwie wdrażane przez kraje członkowskie.

W sprawozdaniu belgijskiej deputowanej z grupy socjalistycznej Mii De Vits, Parlament podkreśla konieczność wzmocnienia ochrony konsumentów w kwestiach dotyczących energii. Karta pełnić będzie rolę narzędzia informacyjnego służącego gromadzeniu, wyjaśnianiu i konsolidacji praw odbiorców energii, które obowiązują już w prawodawstwie UE. Komisja Europejska, która wyszła z pomysłem ustanowienia Karty, nie chce nadać jej charakteru prawnie wiążącego. Autorka sprawozdania, przeciwnie, chciałaby, aby stała się ona dokumentem legislacyjnym, albo przynajmniej została dołączona w formie załącznika do obowiązujących dyrektyw regulujących rynek energii elektrycznej i gazu.

"Nie rozumiem stanowiska Komisji Europejskiej" - mówiła De Vits podczas debaty w Parlamencie - "Nie tak dawno Komisja wyszła z propozycją Karty, a teraz chce z niej uczynić czysto techniczny zbiór praw publikowany w Internecie". Posłanka przekonywała, że wielu odbiorców nie ma dostępu do Internetu i z myślą o nich należy stworzyć inne możliwości komunikowania praw odbiorcom energii.

W sprawozdaniu, Parlament zwraca uwagę na fakt, że europejski rynek energii charakteryzuje znaczna liczba monopoli, które ograniczają wolność wyboru oraz możliwość szybkiej i bezpłatnej zmiany dostawcy. Taki stan pogłębia brak informacji, a w rezultacie pogarsza trudną sytuację konsumentów, dlatego trzeba podejmować wysiłki na rzecz utworzenia jednolitego, konkurencyjnego rynku energii oraz na rzecz ochrony w szczególności najsłabszych odbiorców.

Fakturowanie w oparciu o przejrzyste i rozsądne kryteria

Posłowie chcą, aby odbiorcom przysługiwało prawo łatwego, bezpłatnego przełączenia się do nowego dostawcy i aby procedura ta nie przekraczała miesiąca. Odbiorcy są uprawnieni do przyłączenia do sieci i otrzymywania energii i gazu, przy zapewnieniu rozsądnych, przejrzystych i łatwo porównywalnych taryf i cen. Powinien obowiązywać zakaz stosowania dyskryminacyjnych obciążeń w niektórych typach płatności, zwłaszcza w przypadku konsumentów obciążanych na podstawie liczników przedpłatowych, którzy często należą do grupy konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji.

Ceny energii elektrycznej i gazu w Europie powinny być łatwo porównywalne i ustalane w oparciu o rzeczywiste zużycie energii. Jeżeli dostawcy nie są w stanie zapewnić takich rozliczeń, na przykład z przyczyn technicznych, to zużycie energii powinno być wyliczane w oparciu o rozsądne i przejrzyste kryteria, wyraźnie określone w umowie. W celu zapewnienia przejrzystości, Parlament podkreśla potrzebę opracowania modelu standardowych faktur.

Inteligentne liczniki

Parlament chce, aby „inteligentne liczniki” zostały upowszechnione w ciągu dziesięciu lat po wejściu w życie dyrektywy w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywy w sprawie rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Odpowiedzialne za ich wprowadzenie powinny być przedsiębiorstwa dystrybucji energii i dostawcy energii, pod nadzorem krajowych organów regulacyjnych. Parlament uważa, że normy ustanawiające minimalne wymagania projektowe i eksploatacyjne dla liczników powinny zagwarantować odbiorcom jak największe korzyści przy ponoszeniu jak najmniejszych kosztów związanych z wymianą liczników.

Dostęp do informacji, prawo wyboru energii odnawialnej

Parlament wzywa państwa członkowskie do uruchomienia jednego punktu przyjmowania wszelkich wniosków od odbiorców, na przykład za pośrednictwem krajowych organów regulacji energetyki. Rzecznicy praw obywatelskich powinni uzyskać uprawnienia do skutecznego rozpatrywania reklamacji oraz do udzielania odbiorcom informacji związanych z energią. Karta powinna uznać prawo konsumentów do dokonania świadomego wyboru na rzecz energii odnawialnej, dlatego wszyscy konsumenci powinni być w  informowani o dostępnych dla nich źródłach energii.  

Posłowie opowiadają się za wzmocnieniem niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych, które powinny odgrywać centralną rolę w dziedzinie ochrony konsumentów. Parlament uznaje ważną rolę organizacji konsumenckich, którym państwa członkowskie powinny dostarczyć wsparcie finansowe.

Ochrona odbiorców wrażliwych, walka z ubóstwem energetycznym

Znajdujący się w trudnej sytuacji odbiorcy energii doświadczają poważnych problemów, które powinno się rozwiązywać bezpośrednio w ramach krajowych systemów opieki społecznej. Parlament podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę odbiorców i zapobiegać ich odłączaniu od sieci.

Parlament wzywa państwa członkowskie do pilnych inwestycji w środki wydajności energetycznej na rzecz gospodarstw domowych o niskich dochodach. Komisja powinna zdefiniować pojęcie ubóstwa energetycznego, a następnie zaproponować konkretne środki w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Prawa odbiorców w III pakiecie

Dzień wcześniej Parlament Europejski przyjął pierwszą część III pakietu energetycznego dotyczącą rynku energii elektrycznej, w której zaproponował szereg własnych poprawek zmierzających do wzmocnienia praw odbiorców oraz ochrony odbiorców najuboższych.

Wśród rozwiązań, które widzi Parlament znalazła się propozycja ustanawiania limitów cen finalnych na niekonkurencyjnych rynkach (na określony i ograniczony okres). Klienci powinni mieć prawo do odstąpienia od umowy z dostawcą energii elektrycznej bez dodatkowych opłat, prawo do odszkodowania, jeśli nie są dotrzymywane określone standardy obsługi klienta, prawo do informacji raz na kwartał o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej oraz kosztów, a także prawo do zakupu energii elektrycznej od dostawcy niezależnie od tego, w jakim państwie członkowskim dostawca jest zarejestrowany.

Posłowie upomnieli się o interesy szczególnie narażonych odbiorców i domagają się działań, które doprowadzą do realnego zmniejszenia liczby odbiorców pozostających w kręgu "ubóstwa energetycznego”. Emeryci i osoby niepełnosprawne w żadnym razie nie mogą być odłączani od sieci w okresie zimowym.

Andrzej Sanderski
Parlament Europejski
Serwis prasowy
Bruksela, 19.06.2008

Data publikacji : 23.06.2008
Data modyfikacji : 07.04.2009

Opcje strony