Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca drugiego spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Rynku Energii (ERGEG) oraz Grupy ds. Handlu i Tranzytu w Karcie Energetycznej, które odbyły się odpowiednio 22 i 23 lutego 2007 r. w Brukseli

W spotkaniu Prezesa URE reprezentował p. Rafał Gawin z Departamentu Promowania Konkurencji.

Podczas spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Rynku Energii (ERGEG):

 1. Przedyskutowano projekt wytycznych (ToR - Terms of Reference) dla studium dotyczącego integracji rynków bilansujących, rynków czasu rzeczywistego (intra-day) oraz automatycznie załączanej rezerwy, które to zostaną opracowane przez zewnętrznego konsultanta i sfinansowane przez Komisję Europejską. Przedstawiono propozycje zagadnień przesłane przez Finlandię, Niemcy, Polskę i Danię. Wstępnie uzgodniono, że ToR powinny poruszać następujące zagadnienia:
  - dotychczasowe doświadczenia związane z integracją rynków bilansujących ,
  - szczegółowe zagadnienia (przykładowo relacje pomiędzy różnymi rynkami, opłaty za zdolności przesyłowe, typ przetargów),
  - korzyści z integracji rynków bilansujących, rynków czasu rzeczywistego oraz automatycznie załączanej rezerwy,
  - bariery integracji rynków,
  - rekomendacje.
 2. Wstępnie omówiono zagadnienia, które mają być przedmiotem pracy zespołu w zakresie strat przesyłowych i dystrybucyjnych. Sporządzono listę zagadnień, które powinny być opisane przez każdy kraj członkowski UE w celu sporządzenia raportu porównawczego. Do zagadnień tych należą między innymi:
  - definicje i sposób wyznaczania strat przesyłowych i dystrybucyjnych,
  - sposób rozliczeń strat sieciowych i ich uwzględnienie w taryfach operatorów,
  - regulacja bodźcowa oraz działania operatorów mające na celu zmniejszanie strat przesyłowych i dystrybucyjnych.
  Praca zespołu zmierza do wypracowania rekomendacji w obszarze regulacji bodźcowej prowadzącej do minimalizacji strat.
 3. W zakresie zagadnień dotyczących modelu rynku odbyła się wspólna dyskusja z Zespołem Zadaniowym ds. Regionalnych Rynków Energii (ERI TF) mająca na celu podział przewidzianych na 2006 r. zadań. Wstępnie uzgodniono, że ELM TF zajmie się zebraniem informacji na temat istniejących ram organizacyjnych i zasad funkcjonowania rynków – zarówno hurtowych, jak i detalicznych - korzystając także z istniejących opracowań. Następnie, na podstawie wyników analizy i dyskusji zespół dokona rekomendacji w zakresie harmonizacji zasad funkcjonowania rynków, w obszarach gdzie będzie to niezbędne. Propozycja zagadnień do dyskusji zostanie opracowana na koniec marca br.
 4. Uzgodniono, że zespół na obecnym etapie nie będzie wnosił uwag do wytycznych dobrych praktyk ds. udostępniania i zarządzania informacją (GGP T&IM). Praca zespołu skupi się na uwagach do wytycznych dobrych praktyk dotyczących rynku gazu. W zakresie stanowiska ETSO dotyczącego implementacji wytycznych przedyskutowano przedstawione uwagi.

Na prośbę organizatorów i zgodnie z ich wytycznymi, podczas posiedzenia Grupy ds. Handlu i Tranzytu Karty Energetycznej (Trade and Transit Group, Energy Charter) przedstawiciel Prezesa URE przygotował i przedstawił prezentację dotycząca doświadczeń Polski oraz Prezesa URE we wdrożeniu Dyrektywy 2003/54/WE oraz Rozporządzenia 1228/2003/EC do krajowych regulacji prawnych.

Podsumowanie

Prace dotyczące:
-raportu ds. monitorowania zgodności z wytycznymi ds. zarządzania ograniczeniami,
-wytycznych dla studium dotyczącego integracji rynków bilansujących, rynków czasu rzeczywistego (intra-day) oraz automatycznie załączanej rezerwy,
-strat w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych
są obecnie priorytetowe i powinny mieć status mocno zaawansowanych do końca marca br. Dwa pozostałe zadania, dotyczące udostępniania i zarządzania informacją oraz modelu rynku (hurtowego i detalicznego) mają charakter wstępny.

Prezentacja przedstawiona w Karcie Energetycznej wywołała szczególne zainteresowanie ze strony Ukrainy i Gruzji. Ze względu na ograniczone ramy czasowe spotkania przedstawiciel Prezesa URE zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na postawione pytania.

Data publikacji : 16.04.2007

Opcje strony

do góry