Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca drugiego posiedzenia grupy roboczej ds. awarii w systemie UCTE 4.11.2006 r., które odbyło się w dniu 11 grudnia 2006 r. w Brukseli

W spotkaniach Prezesa URE reprezentował p. Robert Guzik z Departamentu Promowania Konkurencji

  1. Grupa została powołana przez CEER w odpowiedzi na wniosek Komisarza Piebalgs’a, który zwrócił się o przygotowanie niezależnego raportu Regulatorów w sprawie awarii w systemie UCTE. Raport ma być ukończony do końca stycznia 2007 r. W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele organów regulacji z krajów należących do UCTE oraz p. Asta Sihvonen-Punkka, która jej przewodniczy. Posiedzenie poświęcone było dyskusji nad wstępną wersją raportu, opracowaną na postawie dotychczas opublikowanych informacji (raport Eon Netz, raport UCTE) oraz danych przekazanych przez poszczególnych regulatorów.
  2. Ze wstępnych ustaleń, wynika, że bezpośrednią przyczyną incydentu w dniu 4 listopada br. był błąd ludzki operatorów EoN Netz, którzy odłączając jedna linię (o 3 godziny wcześniej niż planowano) nie upewnili się, ze system funkcjonuje z zachowaniem kryterium bezpieczeństwa N-1 (awaria pojedynczego elementu sieci nie powoduje awarii w systemie). Ponadto do rozprzestrzenienia się lokalnego incydentu na obszar całego systemu UCTE przyczynił się brak właściwej koordynacji działań międzyoperatorskich oraz różnice w dopuszczalnych parametrach obciążalności termicznej między sąsiednimi systemami.
  3. Z punktu widzenia Regulatorów sprawy techniczne są mniej istotne niż wnioski dotyczące koniecznej modyfikacji uregulowań w ramach obowiązujących ram prawnych lub wdrożenia nowych wiążących, jednolitych ram prawnych, których przestrzeganie byłoby nadzorowane przez organy regulacji (albo jednego Regulatora europejskiego). Nie należy przy tym utożsamiać wiążących standardów bezpieczeństwa z Europejskim Kodeksem Sieci Przesyłowej, który to pomysł został przez uczestników spotkania uznany za niejasny i zbyt ogólnikowy.
  4. Uzgodniono, że raport zostanie przebudowany tak, aby uwypuklić rozdział zawierający rekomendacje.
  5. Ponadto uczestnicy spotkania wnieśli uwagi do opracowanego w sekretariacie CEER projektu komunikatu prasowego Sir Johna Mogg’a, przewodniczącego ERGEG.

Wnioski:

  1. Wśród Regulatorów europejskich panuje zgoda, że niezależność OSP jest korzystna dla bezpieczeństwa pracy systemu, ponieważ oznacza większa swobodę w podejmowaniu decyzji, daje bodziec do inwestowania w infrastrukturę (zamiast w inne aktywa) i usuwa konflikty interesów w obrębie grup kapitałowych, zajmujących się np., wytwarzaniem lub obrotem.
  2. Bezpieczeństwo operacyjne systemu jest trudno utrzymać w warunkach decentralizacji zarządzania (i swobody zawierania umów z OSP).
  3. Incydent 4 listopada wskazuje na problemy wynikające z braku harmonizacji zasad zarządzania systemami w sytuacjach awaryjnych.
  4. Automatyka wyłączająca odbiorców (SCO) była decydującym elementem, który uratował cały system UCTE przed całkowitym blackout’em (co ciekawe nie jest ona powszechnie stosowana we wszystkich krajach – np. nie ma jej w Szwajcarii). Jest to bardzo istotne w kontekście obecnie trwających w Polsce „negocjacji” umów przesyłowych między OSP i OSD oraz kwestionowania przez tych ostatnich konieczności instalowania systemów SCO.
Data publikacji : 16.04.2007

Opcje strony

do góry