Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca XI spotkania Grupy Zadaniowej System Operation TF działającej w ramach ERGEG Electricity Focus Group, które odbyło się 27 kwietnia 2006 roku w Brukseli

Na spotkaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki reprezentował jego Społeczny Doradca - Pan Robert Witkowski.

Spotkanie poświęcone zostało koordynacji działań w zakresie zagadnień przewidzianych w rocznym planie pracy ERGEG na rok 2006.

Plan zadań, dotyczących zagadnienia finansowej pewności praw przesyłowych obejmuje:

  1. ocenę, w jakim stopniu obecnie funkcjonujące prawa do zdolności przesyłowej spełniają kryterium finansowej pewności,
  2. analizę opcji dla uczynienia ww. praw finansowo pewnymi (wraz z oceną kosztów i korzyści zapewnienia pewności oraz poziomu tej pewności),
  3. wypracowanie rekomendacji ERGEG w tym zakresie .

Jednakże od początku dyskusji uwidocznił się brak zrozumienia przez uczestników spotkania istoty zagadnienia. Przede wszystkim wyrażono wątpliwość czy mowa o prawach do zdolności przesyłowych w ogóle (w tym kontekście, dla wielu uczestników sens zadania był co najmniej dyskusyjny) czy o prawach do zdolności przesyłowych w wymianie transgranicznej. Przyjęto założenie, że mowa o obu ww. prawach. Trudno określić jednoznacznie, kto powinien ponosić odpowiedzialność finansową za zmniejszenie już przyznanych zdolności przesyłowych – OSP czy posiadacze nabytych praw przesyłowych (np. brokerzy) – oraz w jakim zakresie. Rozwiązanie, w którym OSP ponoszą cały ciężar finansowy odpowiedzialności za niewywiązywanie się z udostępnionych (sprzedanych) praw jest kontrowersyjne, gdyż mogłoby w skrajnych wypadkach doprowadzić do bankructwa operatora. Ponadto w rozwiązaniu takim OSP może świadomie dążyć do zaniżania wolumenu udostępnianych zdolności, ażeby uniknąć ewentualnych odszkodowań w sytuacji niemożności wywiązania się z dotrzymania tego wolumenu. Ustalono, że w zastrzeżonej części strony ERGEG, w obszarze dla grupy System Operation, dodany zostanie katalog z materiałami związanymi z zagadnieniem pewnych praw przesyłowych (firm transmission rights). W czasie do kolejnego spotkania grupy w czerwcu, jej członkowie dostarczą do przewodniczącego swoje przemyślenia związane z tematem. W szczególności konieczne jest nakreślenie głównych przyczyn zajęcia się problemem oraz zarysu najważniejszych rekomendacji.

W skład zakresu tematycznego zadań związanych z zagadnieniami koordynacji wchodzą:

  1. sprawdzenie aktualnego poziomu koordynacji między OSP z punktu widzenia prowadzenia ruchu sieci,
  2. stworzenie wewnętrznego materiału dyskusyjnego określającego niezbędny poziom koordynacji między OSP w odniesieniu do prowadzenia ruchu sieci własnej lub ruchu linii transgranicznych oraz dla zapewnienia dalszego rozwoju handlu energią elektryczną,
  3. identyfikacja wszystkich możliwych przeszkód (w tym np. prawnych) dla osiągnięcia wymaganego poziomu koordynacji,
  4. ocena mechanizmów zarządzania wymianą transgraniczną koniecznych dla umożliwiania odpowiedniego poziomu koordynacji oraz jej nadzorowania i zatwierdzania.

Zauważono, że w odniesieniu do identyfikacji możliwych przeszkód „lwia” część pracy przy już przez samych OSP. Przy okazji tworzenia raportów (np. przez UCTE) o niedawnych blackout’ach wykonana została gruntowna praca analityczna. Co więcej przedstawiono szereg wniosków i rekomendacji odnoszących się do zagadnienia koordynacji pracy wzajemnie połączonych europejskich sieci oraz wymaganego poziomu wymiany informacji miedzy OSP. Postanowiono zatem, iż częściowo w swojej pracy grupa będziekorzystać z już istniejących dokumentów, takich jak np.:

  1. raport specjalny komitetu UCTE powołanego do zbadania przyczyn blackout’u we Włoszech w 2003 r.,
  2. raport NORDEL nt. blackout’ów,
  3. raport regulatorów francuskiego i włoskiego nt. blackout’u we Włoszech.

Raporty powyższe oraz inne materiały związane z koordynacją działań OSP zostały umieszczone na stronie internetowej w obszarze członków grupy w nowym podkatalogu.

Tematy omawiane na spotkaniu znajdują się w początkowej fazie, stąd dyskusja na spotkaniu miała bardziej charakter „burzy mózgów” oraz służyła zarysowaniu kierunków działania dla zrealizowania postawionych zadań.

Delegowany zadeklarował aktywny udział w tworzeniu materiału problemowego nt. poziomu wymaganej koordynacji między OSP. Zgłosił się do przeanalizowania samodzielnie dokumentu UCTE nt. blackot’ów we Włoszech w 2003 r. pod kątem rekomendacji, które mogłyby być użyte w dokumencie tworzonym przez grupę System Operation.

Data publikacji : 27.04.2006
Data modyfikacji : 23.06.2006

Opcje strony

do góry