Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Notatka informacyjna dotycząca pierwszego posiedzenia Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego ERGEG regionu Europy Północnej (ERGEG Regional Coordination Committee NE), które odbyło się w Kopenhadze 28 kwietnia 2006 roku

W spotkaniu tym Prezesa URE reprezentował p. Robert Guzik z Departamentu Promowania Konkurencji.

Regionalne Komitety Koordynacyjne w ramach Inicjatyw Regionalnych (Regional Electricity Initiative – REI) są struktura organizacyjną powołaną na podstawie przyjętego przez ERGEG w lutym 2006 r. dokumentu: „The Creation of Regional Electricity Markets. An ERGEG Conclusions Paper”.

Przedmiotem dyskusji w czasie posiedzenia była organizacja pracy i sposób kierowania Komitetem, skład grup funkcjonujących w ramach Komitetu oraz wskazanie priorytetowych działań mających na celu dalszy postęp w integracji regionalnego rynku energii elektrycznej, zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie: „The Creation of Regional Electricity Markets. An ERGEG Conclusions paper”. Uzgodniono, iż Komitet powoła zadaniowe grupy robocze do prac nad poszczególnymi zagadnieniami z udziałem Regulatorów, OSP i Giełd Energii. Krajowe organy regulacyjne zapewnią robocze kontakty z odpowiednimi ministerstwami oraz przedstawicielami zainteresowanych uczestników rynku, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Mini-Forum.

Podstawowym celem funkcjonowania REI NE ma być poprawa powiązań rynków hurtowych i rozwój wymiany energii elektrycznej między rynkiem nordyckim a rynkami Europy kontynentalnej (Polska i Niemcy oraz w przyszłości Holandia i państwa bałtyckie).

Zagadnienia wyznaczone do szczegółowego opracowania to:

  • optymalizacja wykorzystania połączeń międzysystemowych (stałoprądowych),
  • przejrzystość rynków hurtowych,
  • analiza zasadności inwestycji w nowe połączenia międzysystemowe,
  • analiza potrzeby integracji rynków dnia bieżącego i bilansujących,
  • współpraca krajów regionu w związku z wzrastającym udziałem energii z generacji wiatrowej.
Data publikacji : 28.04.2006
Data modyfikacji : 23.06.2006

Opcje strony

do góry