Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1/6278,Dz-U-z-2014-r-poz-1940.html
2020-05-29, 05:52

Dz. U. z 2014 r. poz. 1940

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

Data publikacji : 07.10.2015
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony