Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-w-spraw-1/5547,Dz-U-z-2013-r-poz-1362.html
2020-08-15, 06:27

Dz. U. z 2013 r. poz. 1362

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

Data publikacji : 26.11.2013
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony