Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/aktualnosci-remit/9193,Kolejna-informacja-ACER-w-sprawie-wplywu-Covid-19-na-terminy-dostosowania-sie-uc.html
15.07.2024, 02:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna informacja ACER w sprawie wpływu Covid-19 na terminy dostosowania się uczestników rynku do wymagań ACER w obszarze REMIT

W opublikowanym na stronie internetowej https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/20201120_Open-Letter-on-impact-of-Covid-19-on-compliance-deadlines-under-REMIT-1.pdf liście otwartym z dnia 20 listopada 2020 r. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ponownie odnosi się do terminów dostosowania się uczestników hurtowego rynku energii do wymagań ACER dotyczących:

1) obowiązku skutecznego i terminowego podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej przez uczestników rynku, wynikającego z art. 4 ust. 1[1] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (dalej: „rozporządzenie REMIT”);

W dniu 4 czerwca 2020 r. URE informowało na swojej stronie internetowej[2], w ślad za publikacjami ACER[3], że w związku z wybuchem pandemii Covid-19, termin, w którym uczestnicy rynku muszą w pełni przestrzegać wymogów ACER w zakresie publikowania informacji wewnętrznych za pośrednictwem spełniających kryteria ACER platform służących do publikacji informacji wewnętrznych (Inside Information Platforms - IIP), został wydłużony przez ACER do 1 stycznia 2021 r.

Natomiast w opublikowanym liście otwartym z dnia 20 listopada 2020 r. ACER wskazuje, że czas od 17 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. przewidziany na dostosowanie się uczestników rynku do wymogu publikacji informacji wewnętrznych za pośrednictwem spełniających kryteria ACER platform do publikacji informacji wewnętrznych (Inside Information Platforms – IIP) powinien być czasem wystarczającym na dostosowanie się uczestników rynku do ww. wymagań ACER. W związku z powyższym ACER nie widzi potrzeby, aby kolejny raz przedłużać ten termin. Zatem ACER zakłada, że zgodność w zakresie publikacji informacji wewnętrznych za pośrednictwem IIP zostanie osiągnięta przez uczestników rynku z dniem 1 stycznia 2021 r.

Dodatkowo w przedmiotowej publikacji z dnia 20 listopada 2020 r. ACER odsyła do listy odpowiednich IIP oraz platform transparentności (Transparency Platforms) dostępnej na stronie internetowej REMIT PORTAL  https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms oraz informuje, że w celu skutecznego ujawnienia informacji wewnętrznych uczestnicy rynku mogą już zarejestrować się na IIP, które przeszły pierwszy etap oceny ACER.

Ponadto ACER wskazuje, że w przypadku czasowej niedostępności IIP uczestnik rynku powinien skorzystać z rozwiązań zapasowych (awaryjnych) wprowadzonych przez IIP. Jednakże w przedmiotowym liście otwartym ACER stwierdza, że w świetle wyjątkowych okoliczności wywołanych pandemią Covid-19, ACER zamierza zapewnić uczestnikom rynku możliwość czasowego publikowania informacji wewnętrznych na własnych (korporacyjnych) stronach internetowych, jako rozwiązania zapasowego (awaryjnego) do dnia 31 grudnia 2021 r.

W takim przypadku pełny wykaz minimalnych wymogów jakościowych dotyczących skutecznego ujawniania informacji wewnętrznych wskazanych w rozdziale 7.2.2 Wytycznych ACER[4] nie ma wyjątkowo zastosowania, ponieważ wymogi te odnoszą się wyłącznie do platform do publikacji informacji wewnętrznych (IIP), o ile uczestnicy rynku podadzą stosowne informacje na temat korzystania z IIP oraz swojej strony internetowej do publikowania informacji wewnętrznych, jako rozwiązania zapasowego, w krajowym rejestrze uczestników rynku (Scentralizowanym Europejskim Rejestrze Uczestników Rynku Energii[5], ang. Centralised European Registry for Energy Market Participant - CEREMP) oraz tak długo, jak długo te informacje wewnętrzne są ujawniane możliwie jak najszerszej publice, na niedyskryminacyjnych zasadach oraz są udostępniane bezpłatnie. Możliwość korzystania ze stron internetowych uczestników rynku, jako rozwiązań zapasowych (awaryjnych) ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2021 r.

2) nowych zasad walidacji danych raportowanych przez uczestników rynku na podstawie art. 8 rozporządzenia REMIT odnoszących się do kontraktów dotyczących przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii Europejskiej oraz obowiązku rejestracji w krajowym rejestrze (CEREMP) uczestników rynku zgłaszających ww. kontrakty w związku z importem do UE i eksportem z UE;

W dniu 4 czerwca 2020 r. URE na swojej stronie internetowej, w ślad za publikacjami ACER[6], informowało również, że w związku z wybuchem pandemii Covid-19, termin, w którym uczestnicy rynku muszą w pełni przestrzegać wymogów ACER dotyczących nowych zasad walidacji danych raportowanych przez uczestników rynku na podstawie art. 8 rozporządzenia REMIT, w tym odnoszących się do obowiązku rejestracji w CEREMP kodu identyfikacyjnego energii (EIC) typu „X”, który służy do identyfikacji uczestnika rynku w zgłaszanych do ACER danych, również został przesunięty na 1 stycznia 2021 r.

W liście otwartym z dnia 20 listopada 2020 r. ACER poinformowała, że w związku z pandemią Covid-19, ale także w związku z Brexitem, ACER ma obecnie na celu uruchomienie powyższych nowych zasad walidacji kodów EIC X w kontraktach dotyczących przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego dopiero od 1 marca 2021 r.

W kontekście nowych zasad walidacji kontraktów przesyłowych, ACER pragnie zwrócić uwagę także na fakt, że kontrakty dotyczące przesyłu, zawierane w celu eksportu z UE i importu do UE energii elektrycznej lub gazu ziemnego, podlegają zgłoszeniu (raportowaniu) do ACER w ramach rozporządzenia REMIT, jako produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym. W związku z powyższym podmioty zawierające ww. kontrakty, jako uczestnicy rynku muszą zarejestrować się w krajowych organach regulacyjnych, niezależnie od miejsca lokalizacji takiego uczestnika rynku.

W nawiązaniu do powyższego ACER wskazuje, że w art. 2 ust. 4 lit. c) rozporządzenie REMIT definiuje produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym jako kontrakty dotyczące przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii, niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób są one przedmiotem obrotu. W rozumieniu ACER, tak długo, jak kontrakt na przesył energii elektrycznej lub gazu ziemnego obejmuje przesył w Unii (tj. przesył pomiędzy UE a UE, przesył pomiędzy UE a terytorium poza UE, przesył pomiędzy terytorium poza UE a UE), dany kontrakt dotyczący przesyłu, to hurtowy produkt energetyczny podlegający raportowaniu w rozumieniu rozporządzenia REMIT. Albowiem, w myśl art. 2 ust. 7 rozporządzenia REMIT uczestnikiem rynku jest każda osoba, która zawiera transakcje na co najmniej jednym hurtowym rynku energii (tj. na każdym rynku w UE, na którym sprzedawane są produkty energetyczne w obrocie hurtowym). Powyższe ma zastosowanie niezależne od miejsca lokalizacji danej osoby. W związku z tym osoby z krajów spoza UE i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) również objęte są rozporządzeniem REMIT, pod warunkiem że dokonują transakcji na hurtowych rynkach energii. A więc, strony wyżej wymienionych kontraktów dotyczących  przesyłu (zawieranych w ramach pierwotnej alokacji zdolności przesyłowych lub na rynkach wtórnych) są uczestnikami rynku w rozumieniu rozporządzenia REMIT, niezależnie od tego, czy zlokalizowane są poza UE. Zatem ww. osoby spoza UE oraz spoza EOG podlegają pod obowiązek rejestracji we właściwym krajowym organie regulacyjnym zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT oraz pod obowiązek przekazywania danych do ACER zgodnie z art. 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia REMIT.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji ACER.


[1]     Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia REMIT uczestnicy rynku skutecznie i w odpowiednim czasie podają do publicznej wiadomości posiadane przez nich informacje wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, których dany uczestnik rynku lub jego jednostka dominująca, lub jednostka powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku do których dany uczestnik rynku lub taka jednostka odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub w części. (…)

[3]     Kwartalna publikacja z zakresu REMIT, wydanie nr 20 / Q1 2020 (REMIT Quarterly issue No. 20 / Q1 2020), link: https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/REMITQuarterly_Q1_2020_corr.pdf; 2) Komunikat prasowy ACER z dnia 10 stycznia 2020 r., link: https://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-updates-validation-rules-under-REMIT.aspx

[4]     “Guidance  on the application  of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency”z dnia 8 kwietnia 2020 r.:  https://documents.acer-remit.eu/category/guidance-on-remit/

[6]     Kwartalna publikacja z zakresu REMIT, wydanie nr 20 / Q1 2020 (REMIT Quarterly issue No. 20 / Q1 2020), link: https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/REMITQuarterly_Q1_2020_corr.pdf; 2) Komunikat prasowy ACER z dnia 10 stycznia 2020 r., link: https://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-updates-validation-rules-under-REMIT.aspx

 

 

Data publikacji : 18.12.2020

Opcje strony