Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/aktualnosci-remit/8864,Uczestnicy-hurtowego-rynku-energii-maja-wiecej-czasu-na-dostosowanie-sie-do-wymo.html
15.07.2024, 02:09

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczestnicy hurtowego rynku energii mają więcej czasu na dostosowanie się do wymogów ACER w obszarze REMIT

W  kwartalnej publikacji dotyczącej REMIT, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) informuje, że w związku z pandemią COVID-19, do 1 stycznia 2021 r. ulegają przedłużeniu terminy dostosowania się uczestników hurtowego rynku energii do wymogów ACER dotyczących:

1. obowiązku skutecznego i terminowego podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej przez uczestników rynku, wynikającego z art. 4 ust. 1[1] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (dalej: „rozporządzenie REMIT”);

W opublikowanych w 2019 r. aktualizacjach czwartej edycji “Guidance  on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency[2] (dalej: “Wytyczne ACER”), ACER w rozdziale 7.2. stwierdziła, że w celu uznania za skuteczne ujawnienia informacji wewnętrznych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia REMIT, informacje wewnętrzne publikowane dotychczas wyłącznie na stronach internetowych uczestników rynku energii lub poprzez media społecznościowe, powinny być podawane do publicznej wiadomości w szczególności za pośrednictwem spełniających kryteria ACER platform służących do publikacji informacji wewnętrznych (Inside Information Platforms - IIP), z zastrzeżeniem art. 4 ust. 4 i 6 rozporządzenia REMIT[3].  Jednocześnie ACER w odpowiedzi na pytanie 4.1.17. zawarte w dokumencie Frequently Asked Questions (FAQs) on REMIT fundamental data and inside information collection, 6th Edition, 16 July 2019 wskazała, że uczestnicy rynku powinni spełniać wymogi ACER określone w rozdziale 7 ww. Wytycznych, w ww. zakresie, od 1 lipca 2020 r.

Natomiast, w związku z wybuchem pandemii COVID-19, termin, w którym uczestnicy rynku muszą w pełni przestrzegać powyższych wymogów ACER (tj. publikować informacje wewnętrzne na IIP wskazanych przez ACER) został wydłużony do 1 stycznia 2021 r.

Zatem, w myśl stanowiska ACER, dopiero od 1 stycznia 2021 r. skuteczna realizacja obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 rozporządzenia REMIT będzie wymagać publikacji informacji wewnętrznych wyłącznie za pośrednictwem IIP oraz (pod pewnymi warunkami) odpowiednich platform transparentności (Transparency Platforms).

2. nowych zasad walidacji danych raportowanych przez uczestników rynku na podstawie art. 8 rozporządzenia REMIT;

10 stycznia 2020 r. ACER opublikowała komunikat prasowy, w którym ponownie wezwał uczestników rynku do stosowania tylko jednego kodu Energy Identification Code (EIC) typu „X” (tj. identyfikującego podmiot, czyli uczestnika rynku) przy zawieraniu transakcji podlegających raportowaniu zgodnie z rozporządzeniem REMIT. Jednocześnie ten sam kod identyfikacyjny energii (EIC) typu „X”, który służy do identyfikacji uczestnika rynku w zgłaszanych danych, musi być zarejestrowany w Scentralizowanym Europejskim Rejestrze Uczestników Rynku Energii (Centralised European Registry for Energy Market Participant - CEREMP).

Pierwotnie, uczestnicy rynku mieli zapewnić zgodność z wyżej wymienionymi wymogami do 30 czerwca 2020 r.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19, termin, w którym uczestnicy rynku muszą w pełni przestrzegać powyższych wymogów ACER, również został przesunięty na 1 stycznia 2021 r.

Należy wskazać, że wszystkie dane podawane w raportach do ACER, także te dotyczące uczestników rynku w myśl definicji rozporządzenia REMIT, podlegają szczegółowej walidacji pod kątem ich kompletności, dokładności oraz ich terminowego przekazania i jednocześnie powinny spełniać kryteria odpowiedniej jakości.

W ww. komunikacie prasowym z dnia 10 stycznia 2020 r. ACER poinformowała o zamiarze wprowadzenia, w pierwotnym terminie od drugiej połowy 2020 r., nowych zasad walidacji zgłaszanych do ACER danych. Po aktywacji tych nowych zasad walidacji wszystkie zgłoszone do ACER rekordy z danymi, zawierające kody EIC, jako identyfikatory uczestników rynku, które nie zostały wprowadzone do CEREMP, zostaną odrzucone. Do czasu wejścia w życie nowych zasad walidacji danych ACER przewiduje dla uczestników rynku ponad dwuletni okres przejściowy na zapewnienie zgodności pod względem raportowania danych z prawidłowym kodem EIC.

 

[1]     Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia REMIT uczestnicy rynku skutecznie i w odpowiednim czasie podają do publicznej wiadomości posiadane przez nich informacje wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, których dany uczestnik rynku lub jego jednostka dominująca, lub jednostka powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku do których dany uczestnik rynku lub taka jednostka odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub w części. (…)

[2]     Takie  same wymagania ACER zawiera rozdział 7.2. piątej edycji “Guidance  on the application  of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency” z dnia 8 kwietnia 2020 r.:  https://documents.acer-remit.eu/category/guidance-on-remit/

[3]     Za spełniające kryteria skutecznego publikowania informacji wewnętrznych ACER, pod pewnymi warunkami, określonymi w rozdziale 7.2. zaktualizowanych w 2019 r. i w 2020 r. Wytycznych ACER, wskazuje również ujawnianie informacji wewnętrznych za pośrednictwem odpowiednich platform transparentności (Transparency Platforms) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu  do  transgranicznej  wymiany  energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.

Data publikacji : 04.06.2020
Data modyfikacji : 04.06.2020

Opcje strony