Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uzupełnienie dokumentów upoważniających użytkowników CEREMP do rejestracji

W związku z wygaśnięciem części załączonych dokumentów w krajowym rejestrze uczestników rynku (CEREMP) potwierdzających upoważnienie użytkowników (Users) do zarejestrowania uczestników rynku (Market Participants, MP) zgodnie z rozporządzeniem REMIT, przypominamy o konieczności ich uzupełnienia. Dotyczy to w dużej części pełnomocnictw i zmian w KRS.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenia REMIT), uczestnicy rynku zawierający transakcje, które mają być zgłaszane ACER na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia, rejestrują się w krajowym organie regulacyjnym w państwie członkowskim, w którym mają siedzibę lub w którym stale zamieszkują, lub jeżeli nie posiadają siedziby w Unii lub nie zamieszkują w UE, w państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność.

Uczestnik rynku rejestruje się tylko w jednym krajowym organie regulacyjnym. Państwa członkowskie nie wymagają od uczestnika rynku zarejestrowanego w innym państwie członkowskim ponownej rejestracji.

Rejestracja uczestników rynku nie wpływa na obowiązek przestrzegania mających zastosowanie przepisów dotyczących obrotu i bilansowania.

 

W przypadku:

  • wygaśnięcia pełnomocnictwa do dokonania rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku (np. odwołanie, okres na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone), Uczestnik rynku powinien niezwłocznie upoważnić inną osobę do dokonywania aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
    Upoważniona osoba powinna zarejestrować się jako użytkownik załączając jednocześnie stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
  • gdy pełnomocnictwo wygasło z powodu upływu czasu, na jaki zostało udzielone, a uczestnik rynku ponownie upoważni tę samą osobę do dokonywania aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, aktualne pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej należy przesłać na skrzynkę: REMIT.rejestracja@ure.gov.pl,
  • dokonania zmian w KRS skutkujących utratą upoważnienia do reprezentacji uczestnika rynku, zarejestrowany użytkownik powinien niezwłocznie dostarczyć pełnomocnictwo upoważniające go do dokonywania aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub Uczestnik rynku powinien upoważnić inną osobę, która zarejestruje się jako użytkownik oraz załączy stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Powiązania użytkowników, którzy utracili upoważnienie do reprezentowania Uczestnika rynku, zostaną usunięte.

Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: REMIT.rejestracja@ure.gov.pl.

Data publikacji : 15.06.2016

Opcje strony

do góry