Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki osób zajmujących się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na rynku hurtowym energii wynikające z rozporządzenia REMIT

W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez uczestników rynku, dotyczącymi zdefiniowania kręgu osób zawodowo organizujących transakcje oraz ich roli w wykonywaniu zadań wynikających z rozporządzenia REMIT informujemy, że „Każda osoba zawodowo organizująca transakcje, których przedmiotem są produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, która ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że transakcja może stanowić naruszenie zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych lub manipulacji na rynku zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie organ regulacyjny” - zgodnie z art. 15 rozporządzenia REMIT.

Według Guidance Note 1/2015 pt. „The concept of PPATs”, wydanych przez ACER osoby zawodowo organizujące transakcje (ang. Persons professionally arranging transaction - PPATs), to następujace podmioty:

  1. Zorganizowane miejsca obrotu np. Giełda energii elektrycznej i gazu;
  2. Brokerzy i platformy brokerskie;
  3. Platformy handlu przepustowościami transgranicznymi;
  4. Platformy alokacji wtórnej przepustowości;
  5. Operatorzy Systemów Przesyłowych (albo osoby działające w ich imieniu) organizujące handel gazem, bilansowanie systemów energetycznych i handel przepustowościami;
  6. Inni pośrednicy (tzw. sleeves) przeprowadzający transakcje oferowania usług sprzedaży lub zakupu produktów energetycznych w imieniu innych uczestników rynku, którzy nie mają umowy na handel ze sobą.

Osoby zawodowo organizujące transakcje są zobowiązane do stworzenia i utrzymywania skutecznych mechanizmów i procedur mających na celu identyfikację naruszeń związanych z zakazem wykorzystywania informacji wewnętrznych lub manipulacji na rynku.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Guidance Note 1/2015 pt. „The concept of PPATs” zamieszczonym na stronie URE link: www.acer-remit.eu/portal/public-documentation, który stanowi wytyczne do określenia osób zawodowo organizujących transakcje (PPATs). Zwracamy również uwagę, że za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych na te osoby zostały przewidziane sankcje.

Kto zawodowo zajmując się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 1227/2011, nie przekazuje Prezesowi URE informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji na rynku lub próbie manipulacji na rynku lub informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 3” - zgodnie z art. 57f ustawy - Prawo energetyczne.

 

Data publikacji : 26.04.2016
Data modyfikacji : 23.02.2017

Opcje strony

do góry