Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

REMIT - raportowanie do ACER

7 października 2015 r. wszedł w życie określony w rozporządzeniu REMIT obowiązek raportowania do ACER zleceń i transakcji zakupu/sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego zawieranych na TGE S.A.

Począwszy od 7 października 2015 r. obowiązkowi raportowania podlegają transakcje i zlecenia dotyczące produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym na zorganizowanych platformach obrotu (m.in. na Towarowej Giełdzie Energii S.A.) oraz informacje o funkcjonowaniu systemów energetycznych publikowane przez stowarzyszenia operatorów ENTSO. Pozostałe transakcje w obrocie hurtowym (standardowe i niestandardowe kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego zawierane na rynku OTC, kontrakty na przesyłanie) oraz dane o funkcjonowaniu systemów publikowane przez operatorów systemów przesyłowych, operatorów LNG oraz operatorów systemów magazynowania będą podlegać obowiązkowi raportowania do ACER z dniem 7 kwietnia 2016 r.

Raportowanie transakcji wiąże się z koniecznością zarejestrowania się przedsiębiorstwa zawierającego transakcje podlegające raportowaniu w stworzonym specjalnie w tym celu rejestrze uczestników rynku oraz uzyskania kodu ACER. Rejestracji w tym systemie należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż proces ten wymaga weryfikacji dokumentów i potwierdzenia danych przez Prezesa URE.

Obowiązek raportowania transakcji i zleceń do ACER ciąży na przedsiębiorstwie będącym stroną transakcji, ale może być powierzony podmiotowi trzeciemu posiadającemu status RRM (tj. status podmiotu raportującego do ACER, nadawany przez ACER na wniosek).

Obowiązek raportowania transakcji i zleceń dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym stanowi podstawę systemu nadzoru wynikającego z rozporządzenia 1227/2011, tzw. REMIT mającego na celu wykrywanie i zapobieganie manipulacjom na hurtowych rynkach energii. System nadzoru zakłada podział zadań pomiędzy ACER oraz krajowe organy regulacyjne. Zadaniem ACER jest gromadzenie danych transakcyjnych, informacji o funkcjonowaniu systemów energetycznych, prowadzenie monitoringu, wstępnej analizy i oceny zdarzeń mających miejsce na rynku. Wszelkie wykryte przez ACER potencjalne naruszenia będą przekazywane do krajowych organów regulacyjnych celem ich dalszej analizy, a w razie potwierdzenia nadużyć - nałożenia sankcji karnych.

Również brak wypełnienia obowiązku raportowania, zarejestrowania i aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym będzie wiązać się z sankcją wymierzaną przez Prezesa URE. Przepisy sankcyjne zostały zawarte w ustawie z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która implementuje rozporządzenie REMIT do krajowego porządku prawnego. Ustawa ta wejdzie w życie 14 dni od jej opublikowania.

Dodatkowe informacje na temat obowiązku raportowania zawarto w informacji prasowej opublikowanej na stronie ACER: www.acer.europa.eu.

Data publikacji : 08.10.2015
Data modyfikacji : 12.10.2015

Opcje strony

do góry