Nawigacja

Dz.U. L 157 z 30.4.2004

Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93,

 

uwzględniając wniosek Komisji,

 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego1],

 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2],

 

a także mając na uwadze, co następuje:

 

 

1) dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej3] zastąpiła z mocą od 1 stycznia 2004 r. dyrektywę Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych4] oraz dyrektywę Rady 92/82/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatków akcyzowych od olejów mineralnych5]. Określa ona strukturę fiskalną oraz poziom opodatkowania, jaki należy nałożyć na produkty energetyczne i energię elektryczną;
2) Stawki minimalne przewidziane dyrektywą 2003/96/WE mogą doprowadzić do stworzenia poważnych trudności ekonomicznych i społecznych w niektórych Państwach Członkowskich, a mianowicie na Cyprze, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce, Słowenii i na Słowacji w obliczu porównywalnie niskiego poziomu stosowanych uprzednio podatków akcyzowych, trwającej transformacji gospodarczej tych Państw Członkowskich, ich względnie niskich poziomów dochodu oraz ograniczonej zdolności do skompensowania dodatkowego obciążenia podatkowego poprzez obniżkę innych podatków. W szczególności podwyżki cen spowodowane zastosowaniem stawek minimalnych ustanowionych dyrektywą 2003/96/WE będą prawdopodobnie miały negatywny wpływ na obywateli i gospodarki krajowe tych państw, tworząc na przykład powstanie ciężaru nie do udźwignięcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.
3)

powyższe Państwa Członkowskie powinny w związku z tym otrzymać pozwolenie na czasowe stosowanie zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania tam, gdzie nie będzie to miało negatywnego wpływa na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ani nie spowoduje zaburzenia konkurencji. Ponadto, zgodnie z zasadami według których przyznano wstępne okresy przejściowe na mocy dyrektywy 2003/96/WE, wszelkie tego typu środki powinny mieć na celu powodowanie postępującego zbliżania do minimalnych stawek wspólnotowych;

4) Traktat Akcesyjny z 2003 r.6] przewiduje przepisy przejściowe, w przypadku Polski iCypru, we wprowadzaniu dyrektyw 92/81/EWG oraz 92/82/EWG. Traktat ten przewiduje także szczególne środki w kwestiach związanych z energią na Litwie i w Estonii. Środki te powinny być podejmowane w sposób adekwatny, biorąc pod uwagę kontekst pozwolenia na stosowanie dedykowanych zwolnień podatkowych;
5) niniejsza dyrektywa nie może naruszać wyników procedur związanych z zakłóceniami działania wspólnego rynku, jakie mogą zostać wdrożone, a w szczególności zgodnie z art. 87 i88 Traktatu. Nie może ona także zwalniać z wymogu, zgodnie z którym Państwa Członkowskie są zobowiązane do zgłaszania Komisji przypadków potencjalnej pomocy państwowej zgodnie z art. 88 Traktatu;
6) określone zapisy dyrektywy 2003/96/WE powinny zostać wyjaśnione, jeśli chodzi oodniesienia do okresów przejściowych w nich przewidzianych;
7) dyrektywa 2003/96/WE powinna w związku z tym zostać odpowiednio zmieniona;

 

 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

 

Artykuł 1

 

W dyrektywie 2003/96/WE wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

 

(a) w ust. 1, akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

 

„W drodze odstępstwa od przepisów niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie wymienione w załączniku II zostają upoważnione do dalszego stosowania obniżek poziomów opodatkowania lub zwolnień przedstawionych w załączniku II.”;

 

(b) w ust. 2, sformułowanie „w ust. 3-12” zastępuje się sformułowaniem „w ust. 3-13”.

 

2. Dodaje się następujący Artykuł:

 

„Artykuł 18a

 

1. W drodze odstępstwa od przepisów niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie wymienione w załączniku III zostają upoważnione do dalszego stosowania obniżek poziomów opodatkowania lub zwolnień przedstawionych w załączniku III.

 

Z zastrzeżeniem wcześniejszego przeglądu przez Radę, na podstawie wniosku Komisji, upoważnienie to wygasa dnia 31 grudnia 2006 r. lub w dniu określonym w załączniku III.

 

2. Nie naruszając okresów wymienionych w ust. 3-11 i pod warunkiem, że nie zakłóci to w znacznym stopniu konkurencji, Państwom Członkowskim napotykającym trudności we wprowadzaniu w życie nowych minimalnych poziomów opodatkowania zostanie wyznaczony okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2007 r., szczególnie w celu uniknięcia zagrożenia stabilności cen.

 

3. Republika Czeska może stosować całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki w ramach poziomu opodatkowania energii elektrycznej, paliw stałych i gazu ziemnego do dnia 1 stycznia 2008 r.

 

4. Republika Estonii może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania olejów gazowych wykorzystywanych jako materiał pędny do nowego poziomu minimalnego w wysokości 330 EUR za 1000 l. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania oleju gazowego wykorzystywanego jako materiał pędny nie może być niższy, niż 245 EUR za 1000 l.

 

Republika Estonii może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania benzyny bezołowiowej, wykorzystywanej jako materiał pędny do nowego minimalnego poziomu wynoszącego 359 EUR za 1000 l. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania benzyny bezołowiowej nie może być niższy, niż 287 EUR za 1000 l.

 

Republika Estonii może stosować całkowite zwolnienie z opodatkowania łupków bitumicznych do dnia 1 stycznia 2009 r. Do dnia 1 stycznia 2013 r. może ona również stosować obniżone stawki poziomu opodatkowania łupków bitumicznych, pod warunkiem, że nie będzie to skutkować opodatkowaniem na poziomie niższym niż 50% odpowiedniej wspólnotowej stawki minimalnej od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

Republika Estonii może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania łupków bitumicznych wykorzystywanych w ciepłownictwie miejskim, do minimalnego poziomu opodatkowania.

 

Republika Estonii może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu przekształcenia jej obecnego systemu wejściowego opodatkowania energii elektrycznej na system końcowego opodatkowania energii elektrycznej.

 

5. Republika Łotwy może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2011 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania oleju gazowego i nafty, stosowanych jako materiały pędne, do nowego minimalnego poziomu wynoszącego 302 EUR za 1000 l oraz do dnia 1 stycznia 2013 r. do osiągnięcia poziomu 330 EUR. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania oleju gazowego i nafty nie może być niższy, niż EUR 245 za 1000 l a od dnia 1 stycznia 2008 r. nie niższy, niż 274 EUR za 1000 l.

 

Republika Łotwy może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2011 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania benzyny bezołowiowej, wykorzystywanej jako materiał pędny, do nowego minimalnego poziomu wynoszącego 359 EUR za 1000 l. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania benzyny bezołowiowej nie może być niższy, niż 287 EUR za 1000 l, a od 1 stycznia 2008 r. nie może być niższy, niż 323 EUR za 1000 l.

 

Republika Łotwy może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania ciężkich olejów opałowych wykorzystywanych w ciepłownictwie miejskim, do minimalnego poziomu opodatkowania.

 

Republika Łotwy może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego systemu opodatkowania energii elektrycznej do odpowiednich minimalnych poziomów opodatkowania. Jednakże od dnia 1 stycznia 2007 r. poziom opodatkowania energii elektrycznej nie może być niższy, niż 50 % od odpowiednich minimalnych stawek wspólnotowych.

 

Republika Łotwy może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2009 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania węgla i koksu do odpowiednich minimalnych poziomów opodatkowania. Jednakże od dnia 1 stycznia 2007 r. poziom opodatkowania węgla i koksu nie może być niższy, niż 50 % od odpowiednich minimalnych stawek wspólnotowych.

 

6. Republika Litwy może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2011 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania oleju gazowego i nafty stosowanych jako materiały pędne, do nowego minimalnego poziomu wynoszącego 302 EUR za 1000 l oraz do dnia 1 stycznia 2013 r. do osiągnięcia poziomu 330 EUR. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania oleju gazowego i nafty nie może być niższy, niż EUR 245 za 1000 l, a od dnia 1 stycznia 2008 r. nie może być niższy, niż EUR 274 za 1000 l.

 

Republika Litwy może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2011 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania benzyny bezołowiowej, wykorzystywanej jako materiał pędny, do nowego minimalnego poziomu wynoszącego 359 EUR za 1000 l. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania benzyny bezołowiowej nie może być niższy, niż 287 EUR za 1000 l, a od 1 dnia stycznia 2008 r. nie może być niższy, niż 323 EUR za 1000 l.

 

7. Republika Węgier może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania energii elektrycznej, gazu ziemnego, węgla i koksu, wykorzystywanych dla potrzeb ciepłownictwa miejskiego, do odpowiednich minimalnych stawek opodatkowania.

 

8. Republika Malty może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania energii elektrycznej. Jednakże od dnia 1 stycznia 2007 r. poziomy opodatkowania energii elektrycznej nie mogą być niższe, niż 50 % od odpowiednich minimalnych stawek wspólnotowych.

 

Republika Malty może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania oleju gazowego i nafty, stosowanych jako materiały pędne, do minimalnego poziomu wynoszącego 330 EUR za 1000 l. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziomy opodatkowania oleju gazowego i nafty, stosowanych jako materiały pędne, nie mogą być niższe niż EUR 245 za 1000 l.

 

Republika Malty może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania benzyny bezołowiowej oraz benzyny ołowiowej, wykorzystywanych jako materiały pędne, do odpowiednich minimalnych poziomów opodatkowania. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziomy opodatkowania benzyny bezołowiowej oraz benzyny ołowiowej nie mogą być niższe, niż odpowiednio 287 EUR za 1000 l i 337 EUR za 1000 l.

 

Republika Malty może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo do ogrzewania do odpowiednich minimalnych poziomów opodatkowania. Jednakże od dnia 1 stycznia 2007 r. stawki efektywne stosowane do gazu ziemnego nie mogą być niższe, niż 50 % odpowiednich minimalnych stawek wspólnotowych.

 

Republika Malty może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2009 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania paliw stałych do odpowiednich minimalnych poziomów opodatkowania. Jednakże od dnia 1 stycznia 2007 r. stawki efektywne stosowane do odnośnych produktów energetycznych nie mogą być niższe, niż 50 % od odpowiednich minimalnych stawek wspólnotowych.

 

9. Rzeczpospolita Polska może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2009 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania benzyny bezołowiowej, wykorzystywanej jako materiał pędny, do nowego minimalnego poziomu wynoszącego 359 EUR za 1000 l. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania benzyny bezołowiowej nie może być niższy, niż 287 EUR za 1000 l.

 

Rzeczpospolita Polska może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania jej obecnego poziomu opodatkowania oleju gazowego wykorzystywanego jako materiał pędny, do nowego minimalnego poziomu wynoszącego 302 EUR za 1000 l, a do dnia 1 stycznia 2012 r. do poziomu 330 EUR. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania oleju gazowego nie może być niższy, niż EUR 245 za 1000 l, a od dnia 1 stycznia 2008 r. nie może być niższy, niż 274 EUR za 1000 l.

 

Rzeczpospolita Polska może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2008 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania ciężkiego oleju opałowego do nowego minimalnego poziomu wynoszącego 15 EUR za 1000 kg. Jednakże od dnia 1 maja 2004 r. poziom opodatkowania ciężkiego oleju opałowego nie może być niższy, niż 13 EUR za 1000 kg.

 

Rzeczpospolita Polska może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2012 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania węgla i koksu, stosowanego w ciepłownictwie miejskim, do odnośnego minimalnego poziomu opodatkowania.

Rzeczpospolita Polska może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2012 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania węgla i koksu używanego dla innych potrzeb grzewczych, niż w ciepłownictwie miejskim do odpowiednich minimalnych poziomów opodatkowania.

 

Rzeczpospolita Polska może, do dnia 1 stycznia 2008 r., stosować całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki dla oleju gazowego wykorzystywanego jako paliwo do ogrzewania przez szkoły, przedszkola i inne placówki publiczne, w związku z działalnością lub transakcjami, w których występują jako instytucje publiczne.

 

Rzeczpospolita Polska może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2006 r. w celu dostosowania swojego systemu opodatkowania energii elektrycznej do ram wspólnotowych.

 

10. Republika Słowenii może stosować, pod kontrolą fiskalną, całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki poziomu opodatkowania gazu ziemnego. Całkowite lub częściowe zwolnienie lub obniżka może być stosowane do maja 2014 r. lub – jeśli nastąpi to przed tą datą - do chwili osiągnięcia przez gaz ziemny 25 % udziału w krajowym zużyciu energii. Jednakże z chwilą osiągnięcia 20 % udziału gazu ziemnego w krajowym zużyciu energii, Republika Słowenii musi stosować jednoznacznie dodatni poziom opodatkowania, który powinien wzrastać z roku na rok tak, aby na koniec powyższego okresu osiągnął przynajmniej stawkę minimalną.

 

11. Republika Słowacji może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2010 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania energii elektrycznej i gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo do ogrzewania, do odpowiednich minimalnych poziomów opodatkowania. Jednakże od dnia 1 stycznia 2007 r. poziom opodatkowania energii elektrycznej i gazu ziemnego, wykorzystywanego jako paliwo do ogrzewania, nie mogą być niższe, niż 50 % od odpowiednich minimalnych stawek wspólnotowych.

 

Republika Słowacji może stosować okres przejściowy do dnia 1 stycznia 2009 r. w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania paliw stałych do odpowiednich minimalnych poziomów opodatkowania. Jednakże od dnia 1 stycznia 2007 r. poziom opodatkowania paliw stałych nie może być niższy, niż 50 % od odpowiednich minimalnych stawek wspólnotowych.

 

12. Podczas ustalonych okresów przejściowych, Państwa Członkowskie zmniejszają stopniowo istniejące u nich różnice odnoszące się do nowych minimalnych poziomów opodatkowania. Jednakże, w przypadku, gdy różnica między poziomem krajowym a poziomem minimalnym nie przekracza 3% poziomu minimalnego, wówczas dane Państwo Członkowskie może czekać do końca tego okresu w celu dostosowania swojego poziomu krajowego.”

 

2. Dodaje się załącznik III, który znajduje się w załączniku do niniejszej dyrektywy.

 

Artykuł 2

 

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy od dnia 1 maja 2004 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst powyższych przepisów i tabelę korelacyjną pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

 

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

 

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

 

Artykuł 3

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu 1 maja 2004 r.

 

Artykuł 4

 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

 

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.  W imieniu Rady
  M. McDOWELL
  PrzewodniczącyZAŁĄCZNIK

 

„ZAŁĄCZNIK III

 

Obniżone stawki podatkowe i zwolnienia z podatków w rozumieniu art. 18a ust. 1:

 

1. Łotwa

 

na produkty energetyczne i energię elektryczną wykorzystywaną w pojazdach lokalnego transportu publicznego;

 

2. Litwa

 

na węgiel kamienny, koks i węgiel brunatny, do 1 stycznia 2007 r.,

 

na gaz ziemny i energię elektryczną, do 1 stycznia 2010 r.,

 

na olej opałowy wykorzystywany w celach innych, niż do produkcji energii elektrycznej lub ciepła do 1 stycznia 2010 r.;

 

3. Węgry

 

na węgiel kamienny i koks, do 1 stycznia 2009 r.;

 

4. Malta

 

na żeglugę prywatnymi jednostkami turystycznymi,

 

na loty powietrzne inne, niż objęte art. 14 ust. 1 lit. b dyrektywy 2003/96/WE;

 

5. Polska

 

na paliwo lotnicze i paliwo do silników turbinowych oraz oleje silnikowe sprzedawane przez producentów takich paliw na zamówienie Ministerstwa Obrony Narodowej lub ministra właściwego dla spraw wewnętrznych, dla potrzeb przemysłu lotniczego, albo przez Agencję Rezerw Materiałowych w celu uzupełnienia rezerw państwowych, albo jednostki organizacyjne lotnictwa sanitarnego dla potrzeb tych jednostek,

 

na oleje gazowe do silników okrętowych i silników do techniki morskiej oraz oleje silnikowe do silników okrętowych i silników do techniki morskiej, sprzedawane przez producenta tych paliw na zamówienie Agencji Rezerw Materiałowych w celu uzupełnienia rezerw państwowych, albo na zamówienie Ministra Obrony Narodowej na potrzeby marynarki wojennej, lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby inżynierii morskiej,

 

na paliwo lotnicze i paliwo do silników turbinowych oraz oleje gazowe do silników okrętowych i silników do techniki morskiej oraz oleje do silników lotniczych, silników okrętowych i silników do techniki morskiej, sprzedawane przez Agencję Rezerw Materiałowych na zamówienie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”1] Opinia dostarczona 30 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

2] Opinia dostarczona 31 marca 2004 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

3] Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51.

4] Dz.U. L z 31.10.1992, str. 12. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 94/74/WE (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 46).

5] (5) Dz.U. L 316, 31.10.1992, str 19. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 94/74/WE. (6) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str 17.

Data publikacji : 29.04.2004
Data modyfikacji : 09.11.2011

Opcje strony

do góry