Nawigacja

Oddziały Terenowe

 

Oddziały terenowe URE realizują swoje zadania na podstawie statutu Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawy powierzone przez Prezesa URE.

Do zadań oddziałów należy przede wszystkim prowadzenie postępowań w sprawach zatwierdzania taryf dla ciepła, udzielenia koncesji na działalność w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło oraz sporów w trybie art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego, a także rozpatrywanie wniosków o powołanie komisji kwalifikacyjnych, rozpatrywanie skarg na działalność przedsiębiorstw energetycznych, przygotowywanie dla Prezesa URE informacji, dokumentów i opinii dotyczących projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, analizowanie zjawisk lokalnych w zakresie kompetencji URE oraz kontakty z administracją terenową i przedstawicielami sektora.

Do zadań OT URE w szczególności należy:

 • udzielanie, zmiany, cofnięcia lub stwierdzanie wygaśnięcia koncesji (promesy koncesji) oraz przygotowywanie decyzji nakazujących dalsze prowadzenie działalności po wygaśnięciu koncesji dla podmiotów prowadzących działalność w obszarach:
  • wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót ciepłem, a także wytwarzanie energii elektrycznej, w tym w kogeneracji oraz w źródłach odnawialnych;
  • dystrybucja i obrót paliwami gazowymi dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w rozmiarze określonym w art. 16 ust. 13 pkt 1 Prawa energetycznego;
  • dystrybucja oraz obrót energią elektryczną dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w rozmiarze określonym w art. 16 ust. 13 pkt 2 Prawa energetycznego oraz przedsiębiorstw energetycznych wykonujących równocześnie działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji;
  • obrót paliwami ciekłymi, z wyłączeniem przypadków równoczesnego wykonywania innej działalności dotyczącej paliw ciekłych wymagającej uzyskania koncesji,
 • kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji,
 • zatwierdzanie taryf oraz zwalnianie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie przedstawionym wyżej,
 • kontrolowanie stosowania taryf przez wyżej wymienione przedsiębiorstwa,
 • monitorowanie wypełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej i udostępniania sprawozdań finansowych,
 • kontrolowanie, na wniosek odbiorcy, dotrzymywania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii oraz standardów obsługi odbiorców,
 • zgłaszanie zastrzeżeń do odmów przyłączenia do sieci,
 • monitorowanie realizacji obowiązku świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych i energii elektrycznej oraz usług przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • współpraca z właściwymi samorządami województw i wojewodami w zakresie planowania zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię,
 • kontrolowanie przestrzegania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych i energii elektrycznej, w razie wprowadzenia takich ograniczeń,
 • monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w zakresie warunków przyłączenia podmiotów do sieci i ich realizacji oraz utrzymywania sieci w należytym stanie technicznym,
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie aktów powołania, zmiany i odwołania komisji kwalifikacyjnych,
 • kontrolowanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci operatorów,
 • rozstrzyganie sporów określonych w art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego,
 • nakładanie kar pieniężnych.

Szerokie kompetencje oddziałów terenowych łączy jeden wspólny aspekt - lokalny charakter rynku, na którym działalność prowadzą przedsiębiorstwa podlegające regulacji w wykonaniu oddziałów. Lokalnym rynkiem, na którym regulacja stosowana jest w najpełniejszej formie (koncesjonowanie, taryfowanie, kontrola, rozstrzyganie sporów, nakładanie kar pieniężnych), jest rynek ciepła. W odniesieniu do ciepłownictwa oddziały terenowe realizują całość kompetencji Prezesa URE.

do góry