Nawigacja

Uprawnienia i obowiązki odbiorców przemysłowych wynikające ze zmiany ustawy - Prawo energetyczne - aktualizacja informacji

W związku z ogłoszoną w dniu 27 sierpnia 2013 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), zwaną dalej „ustawą zmieniającą” - wprowadzającą zmiany w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), polegające m.in. na umożliwieniu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne przez nową grupę podmiotów zdefiniowanych jako tzw. odbiorców przemysłowych, informuje się, co następuje.

Zgodnie z art. 3 pkt 20e ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcą przemysłowym jest odbiorca końcowy, którego główną działalnością gospodarczą jest działalność w zakresie:

 1. wydobywania węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych,
 2. produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli,
 3. produkcji papieru i wyrobów z papieru,
 4. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 5. produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 6. produkcji szkła i wyrobów ze szkła,
 7. produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
 8. produkcji metali,
 9. produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,
 10. produkcji żywności.
Z uwagi na brak ustawowej definicji „głównej działalności gospodarczej” dla oceny podstawowego (przeważającego) charakteru prowadzonej działalności zasadne wydaje się przyjęcie kryterium udziału w wartości sprzedaży w ramach ogólnej działalności przedsiębiorstwa.

 

Zgodnie z art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy przemysłowi, o których mowa w art. 9a ust. 1a pkt 1 tej ustawy, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli: 

 1. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł ponad 12% wartości ich produkcji - wykonują w odniesieniu do 20 % ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku;
 2. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł ponad 7% i nie więcej niż 12% wartości ich produkcji - wykonują w odniesieniu do 60 % ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku;
 3. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i dla których koszt energii elektrycznej wyniósł nie mniej 3% i nie więcej niż 7%, wartości ich produkcji - wykonują w odniesieniu do 80% ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku.

Przez wartość produkcji, o której mowa w art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, rozumie się przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji do produktu (art. 9a ust. 1a4 ustawy - Prawo energetyczne).

Podkreślić należy, że w myśl art. 32 ustawy zmieniającej, przepis art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tej ustawie ze wspólnym rynkiem.

Artykuł 3 pkt 20e ustawy - Prawo energetyczne zawiera definicję odbiorcy przemysłowego tj. odbiorcy uprawnionego do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób określony w tej ustawie, który aby móc skorzystać z „nowego” sposobu realizacji tych obowiązków winien spełniać wymogi wynikające z przedstawionej wyżej definicji oraz przesłanki określone w treści art. 9a ust. 1a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, tj.:
 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyć nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji,
 • złożyć w ustawowym terminie oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne.
DO ZUŻYCIA WŁASNEGO NALEŻY ZALICZYĆ RÓWNIEŻ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ZAKUPIONĄ NA RYNKU BILANSUJĄCYM (stosowny komunikat Prezesa URE w tej sprawie został opublikowany na stronie Urzędu w dniu 27 maja 2010 r.)

KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 i art. 9a ust. 1a5 uwzględniać powinien wszystkie koszty jej zakupu, jakimi kupujący został obciążony przez operatora systemu elektroenergetycznego (o ile uwzględnia je wystawiony kupującemu dokument sprzedaży)

 

Zgodnie z zapisami art. 9a ust 1a1 ustawy - Prawo energetyczne oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości produkcji odbiorcy przemysłowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa powyżej, należy złożyć Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

W celu skorzystania  w 2014 r. z możliwości realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób określony ustawą zmieniającą, odbiorca przemysłowy winien złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne w terminie do dnia 30 listopada  2013 r.

Oświadczenia dotyczące kolejnych lat realizacji obowiązku należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W WW. TERMINIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POWYŻSZEGO UPRAWNIENIA.

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA OZNACZA ZOBOWIĄZANIE SIĘ ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO DO REALIZACJI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9A UST 1 i 8 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 9A UST. 1A3 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE. BRAK POZYTYWNEJ DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ (POR. ART. 32 USTAWY ZMIENAJĄCEJ) DO DNIA 31 MARCA ROKU NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU REALIZACJI OBOWIĄZKU SKUTKOWAĆ BĘDZIE KONIECZNOŚCIĄ SAMODZIELNEJ REALIZACJI PRZEZ TEGO ODBIORCĘ OBOWIĄZKU O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 1 i 8 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE W ODNIESIENIU DO CAŁEGO WOLUMENU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAKUPIONEJ NA WŁASNY UŻYTEK W ROKU REALIZACJI OBOWIĄZKU.

W PRZYPADKU PODANIA W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 9A UST. 1A1 INFORMACJI NIEPRAWDZIWYCH LUB WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD, ODBIORCA PRZEMYSŁOWY OBOWIĄZANY BĘDZIE DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9A UST 1 i 8 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE, W STOSUNKU DO 100% ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAKUPIONEJ NA WŁASNY UŻYTEK, W ROKU REALIZACJI OBOWIĄZKU, Z KONSEKWENCJAMI PRZEWIDZIANYMI W ART. 56 USTAWY - PRAWO ENERGETYCZNE
.

 

Jednocześnie odbiorca przemysłowy zobowiązany jest przepisami art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 maja roku następującego po roku realizacji obowiązku:

 1. informację o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa art. 9a w ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku realizacji obowiązku, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku oraz
 2. oświadczenie następującej treści:
  „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
  1. dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne są zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki uprawnienia określonego w ust. 1a3  ustawy, o której mowa w pkt 1.”.

Klauzula zawarta w ww. oświadczeniu  zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Należy podkreślić, że w przypadku, gdy odbiorca przemysłowy skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, nie spełniając określonych w tym przepisie warunków, bądź nie przekazał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 1a5, podał w tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane, to zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 1a6 ustawy - Prawo energetyczne nie może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne, przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku, którego dotyczył obowiązek.

Ponadto odbiorca przemysłowy, będący jednocześnie przedsiębiorstwem energetycznym (o którym mowa w art. 9a ust. 1a pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedający tę energię odbiorcom końcowym (niebędącym odbiorcami przemysłowymi), wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, w odniesieniu do całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, przyjmując zakres ich wypełnienia określony odpowiednio w: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1052)

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z zagadnieniami dotyczącymi „odbiorcy przemysłowego” należy kierować na adres odbiorcy.przemyslowi@ure.gov.pl. Zgłoszone w ten sposób uwagi zostaną uwzględnione w kolejnych aktualizacjach niniejszej informacji, publikowanych na stronie internetowej Urzędu.   

Poniżej prezentujemy przydatne Kalendarium odbiorcy przemysłowego.

KALENDARIUM  odbiorcy przemysłowego
30 listopada 2013 r. upływa termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne, które uprawnia do skorzystania z możliwości realizacji za 2014 r. obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób wskazany w art. 9a ust. 1a3 tej ustawy.
31 grudnia 2013 r. upływa termin publikacji przez Prezesa URE, w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazu odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 30 listopada 2013 r. złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne (tj. wykazu odbiorców przemysłowych zobowiązanych w roku 2014 do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne).
31 marca 2014 r. upływa termin realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, przez odbiorców przemysłowych, wykazanych w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2013 r. opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej URE (tj. termin uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej).
31 maja 2014 r. upływa termin do złożenia przez odbiorców przemysłowych, wykazanych w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2013 r. opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej URE:
 • informacji o wysokości wykonanych za 2013 r. obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne oraz ilości zakupionej (od dnia 11 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.) energii elektrycznej na własny użytek, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości produkcji w roku 2012,
 • oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne.
30 listopada 2014 r. upływa termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne, uprawniającego do skorzystania z możliwości realizacji w 2015 r.  obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne w sposób wskazany w art. 9a ust. 1a3 tej ustawy.
31 grudnia 2014 r. upływa termin publikacji przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE wykazu odbiorców przemysłowych, którzy do dnia 30 listopada 2014 r. złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 1a1 ustawy - Prawo energetyczne (tj. wykazu odbiorców przemysłowych zobowiązanych w roku 2015 do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne).
31 marca 2015 r. upływa termin realizacji przez odbiorców przemysłowych (wykazanych w informacji Prezesa URE o której mowa powyżej) obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2014 (tj. termin uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej).
31 maja 2015 r.  upływa termin do złożenia przez odbiorców przemysłowych:
 • informacji o wysokości wykonanych w 2014 r. obowiązków o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne oraz ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w roku 2014 a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości produkcji w 2013 r.,
 • oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 ustawy - Prawo energetyczne.
Data publikacji : 14.11.2013
Data modyfikacji : 14.11.2013

Opcje strony

do góry