Nawigacja

Informacja nr 5/2009

Informacja (nr 5/2009) w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej


 PREZES
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
dr Mariusz Swora
Warszawa, dnia 5 lutego 2009 r.

Informacja 5 / 2009

w sprawie
zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne za 2009 r.

Działając na podstawie art. 9a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz.11), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r., w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r. (M.P. Nr 5, poz. 58) informuję, iż w 2009 r. jednostkowa opłata zastępcza po jej waloryzacji wynosi 258,89 zł.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki /-/
 

Data publikacji : 05.02.2009
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry