Nawigacja

Pismo Prezesa URE

Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii

  Warszawa, dnia 20 marca 2007 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
DPE-490-37(1)/2007/LW  
   
   
  Panie/Panowie Prezesi
  Przedsiębiorstw Energetycznych
  wytwarzających energię elektryczną
  w odnawialnych źródłach energii


Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności1, wprowadziła dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia, jak i również świadectwa pochodzenia oraz nałożyła dodatkowe obowiązki na wytwórców energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.

Zatem informuję, że:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia i świadectwo pochodzenia powinny zawierać określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona (art. 9e ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne2),
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • okres wytworzenia energii elektrycznej, powinien obejmować jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego (art. 9e ust. 4a ustawy – Prawo energetyczne).
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Zwracam jednocześnie uwagę, iż wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii przedkłada operatorowi systemu elektroenergetycznego, w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem (art. 9e ust. 4b ustawy – Prawo energetyczne).

  Zgodnie z art. 9e ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, operator systemu elektroenerge-tycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wraz z potwierdzeniem danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, określonych na pod-stawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

  Natomiast, w myśl art. 9e ust. 5a ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania świadectwa pochodzenia, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3 ustawy, został przedłożony operatorowi systemu elektroenergetycznego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4b. Odmowa wydania świadectwa pochodzenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

  W związku z powyższym informuję, iż na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia.


    Prezes
    Urzędu Regulacji Energetyki
  Z upoważnienia
    Wiceprezes
    /-/
    Wiesław Wójcik
  1Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
  2Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
  Data publikacji: 22.03.2007
  Data modyfikacji: 13.09.2012

  Opcje strony

  do góry