Nawigacja

Informacja

Informacja w w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedstawiania Prezesowi URE corocznych sprawozdań z realizacji warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w podsektorach energii elektrycznej, ciepłownictwa*), paliw gazowych oraz paliw ciekłych

(Informacja nieaktualna)

STANOWISKO PREZESA
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
w sprawie
zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedstawiania Prezesowi URE corocznych sprawozdań z realizacji warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w podsektorach energii elektrycznej, ciepłownictwa*), paliw gazowych oraz paliw ciekłych

 1. Art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966) nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek uzyskania koncesji, z wyłączeniem przypadków wymienionych w tym przepisie. W koncesjach wydanych na podstawie ustawy – Prawo energetyczne określono szereg warunków mających na celu dostosowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych do zasad określonych w tej ustawie oraz zasad gospodarki rynkowej. Znaczna część koncesji, obejmująca przedsiębiorstwa energetyczne o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, została wydana w latach 1998-99. Uznaję, że okres jaki upłynął od wydania tych koncesji pozwolił koncesjonariuszom na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych zasad.
 2. Warunki zawarte w wydanych koncesjach dotyczą m.in. sprawozdawczości i udzielania informacji przez przedsiębiorstwa koncesjonowane. Jeden z warunków zobowiązuje koncesjonariuszy do przedstawiania Prezesowi URE do dnia 15 kwietnia każdego roku, sprawozdania z realizacji w roku poprzednim warunków określonych w koncesji.
 3. Ustawa – Prawo energetyczne nakłada na Prezesa URE szereg obowiązków związanych z regulacją działalności przedsiębiorstw energetycznych. W celu realizacji tych zadań wdrożono narzędzia pozwalające na ocenę samych przedsiębiorstw, jak i prowadzonej przez nie działalności. W procesie gromadzenia informacji niezbędnych dla funkcjonowania tych narzędzi, niezależnie od ww. sprawozdań koncesyjnych, pozyskiwane są dane pozwalające ocenić również sposób realizacji warunków zapisanych w koncesji.
 4. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem uproszczenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz zmniejszenia obciążeń nałożonych na koncesjonariuszy, postanawiam zwolnić koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne z obowiązku przedstawiania Prezesowi URE corocznych sprawozdań z realizacji warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej.
  Zwolnienie obowiązuje począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2003, do końca okresu na jaki zostały wydane aktualnie obowiązujące koncesje. W związku z powyższym, w zakresie objętym niniejszym stanowiskiem, nie będą wobec przedsiębiorstw stosowane sankcje, wynikające z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo energetyczne.
  W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających odwołanie niniejszego zwolnienia, koncesjonariusze zostaną o tym fakcie powiadomieni w zindywidualizowany sposób.
  Zwolnienie nie dotyczy pozostałych warunków określonych w koncesji, w tym związanych z obowiązkiem informowania Prezesa URE o zmianach w zakresie warunków prowadzenia działalności.
  Jednocześnie przypominam, że na podstawie art. 28 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE może żądać od przedsiębiorstwa energetycznego informacji dotyczących prowadzonej działalności, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

_____
*) Rozesłany przez Oddziały Terenowe URE formularz „Sprawozdania z realizacji warunków określonych w koncesji oraz działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w roku 2003” wska-zuje na konieczność przedstawienia informacji w tym zakresie (Część II. Sprawozdanie z wykonania warunków określonych w koncesji), ale niniejszym Stanowiskiem znoszę ten obowiązek.

Data publikacji : 24.02.2004
Data modyfikacji : 07.02.2024

Opcje strony

do góry