Nawigacja

Informacja nr 9/2009

Informacja (nr 9/2009) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz na rynku konkurencyjnym za 2008 rok

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz.11), informuję, iż w 2008 r.

  • średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:
    1. opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW wyniosła 150,51 zł/MWh
    2. innej niż wymieniona w punkcie 1 wyniosła 152,11 zł/MWh
  • średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła poziom 155,44 zł/MWh.


Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym została obliczona z uwzględnieniem sytuacji na rynku energii elektrycznej po konsolidacji pionowej podmiotów sektora elektroenergetycznego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/ dr Mariusz Swora

Warszawa, 31 marca 2009 r.

Data publikacji : 16.04.2009
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry