Nawigacja

Informacja nr 8/2009

Informacja (nr 8/2009) o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie korekty rocznej kosztów osieroconych i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2008 r.

Informuję, że na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, ze sprostowaniem), zwanej dalej „Ustawą”, w dniu 25 marca 2009 r. zostało wszczęte z urzędu, postępowanie administracyjne o ustalenie rocznej korekty kosztów osieroconych i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2008 rok.

Postępowanie obejmuje wytwórców – beneficjentów pomocy publicznej i inne podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, wchodzące w skład tej samej co wytwórca grupy kapitałowej.

W ramach tego postępowania wytwórcy i inne podmioty, otrzymują informację Prezesa URE o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania danych, niezbędnych do dokonania obliczeń rocznej korekty kosztów osieroconych oraz korekty kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2008 r., o których mowa w art. 30 ust. 1 i art. 46 ust. 1 Ustawy.

Przekazany ww. przedsiębiorstwom dokument został załączony do niniejszej informacji.

Postępowanie administracyjne o ustalenie korekty rocznej kosztów osieroconych i kosztów nieodebranego gazu ziemnego zostanie zakończone, zgodnie z Ustawą, w terminie do 31 lipca 2009 r.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
Z upoważnienia
Wiceprezes
Marek Woszczyk

 

Warszawa, dnia 31 marca 2009 r.

Data publikacji : 16.04.2009
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry