Nawigacja

Informacja nr 6 /2009

Informacja (nr 6 /2009) o działaniach podjętych przez URE w związku z planowanym zakończeniem działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.


 PREZES
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Warszawa, dnia 19 marca 2009 r.

Informacja (nr 6 /2009) o działaniach podjętych przez URE w związku z planowanym zakończeniem działalności koncesjonowanej w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (dalej: SRK S.A. lub Spółka), wykonuje obecnie działalność w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną na terenie 9 gmin województwa śląskiego (Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Zabrze, Jaworzno, Siemianowice Śląskie, Chorzów i Bytom) na rzecz ok. 2700 podmiotów. W październiku 2007 r. Spółka poinformowała Prezesa URE o planowanym zaprzestaniu wykonywania działalności w powyższym zakresie, najpóźniej do dnia wygaśnięcia udzielonych tej Spółce koncesji na dystrybucję i obrót energią elektryczną tj. do dnia 31 marca 2009 r.

Z konfiguracji sieci dystrybucyjnej należącej do SRK S.A. wynika, że nowymi dystrybutorami energii elektrycznej dla odbiorców obsługiwanych dotychczas przez Spółkę mogą być ENION S.A. Oddział w Będzinie lub Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach. Jednakże uwzględniając specyfikę sieci dystrybucyjnej należącej do SRK S.A. (sieć na terenie zlikwidowanych kopalń), powodującą, że część tej sieci będzie wykorzystywana przez Spółkę na potrzeby niezwiązane z działalnością koncesjonowaną, nowi dystrybutorzy energii elektrycznej, nie chcąc wykorzystywać majątku elektroenergetycznego należącego do SRK S.A., postanowili rozbudować własne sieci w celu przyłączenia dotychczasowych odbiorców tej Spółki.

Zważywszy na wymiar społeczny problemu i skutki, jakie mogą wyniknąć dla dotychczasowych odbiorców energii elektrycznej obsługiwanych przez SRK S.A., Urząd Regulacji Energetyki podjął m.in. następujące działania:

  • w dniu 11 grudnia 2007 r. w siedzibie URE odbyło się spotkanie przedstawicieli URE, SRK S.A. oraz Vattenfall Distribution Poland S.A. i ENION S.A. (tj. spółek dystrybucyjnych na obszarze działania których SRK S.A. wykonuje działalność koncesjonowaną), mające na celu wypracowanie formuły „przejęcia” odbiorców SRK S.A. przez nowe podmioty;
  • mając na uwadze ustawowe kompetencje gmin w zakresie planowania zaopatrzenia w energię elektryczną, przekazano informacje w przedmiotowej sprawie 9 gminom, na terenie których Spółka obecnie prowadzi działalność koncesjonowaną;
  • do odbiorców Spółki, którzy nie zawarli umów o przyłączenie do sieci nowego dystrybutora energii elektrycznej, skierowano pisma informujące o konieczności zawarcia umów gwarantujących realizację dostaw energii elektrycznej po zakończeniu przez SRK S.A. działalności koncesjonowanej.

Na przełomie 2008 i 2009 roku Prezes URE dokonał oceny procesu zmiany dostawcy energii elektrycznej przez dotychczasowych odbiorców SRK S.A. Z oceny tej wynikało, że ok. 280 odbiorców nie zawarło umów gwarantujących realizację dostaw energii elektrycznej po zakończeniu przez tę Spółkę działalności koncesjonowanej. Ponadto, Vattenfall Distribution Poland S.A. i ENION S.A. poinformowały o problemach związanych z terminową realizacją inwestycji koniecznych do przyłączenia wszystkich odbiorców SRK S.A., przy czym nowi dystrybutorzy energii określili najpóźniejszy termin realizacji takich inwestycji na trzeci kwartał 2009 roku. Wobec powyższego, Prezes URE podjął działania zmierzające do zapewnienia odbiorcom SRK S.A. dostaw energii elektrycznej, przynajmniej do czasu, w którym będą oni mieli fizyczną możliwość przyłączenia się do sieci nowych dystrybutorów energii elektrycznej. W wyniku tych działań Spółka wnioskami z dnia 24 lutego 2009 r. wystąpiła do Prezesa URE o udzielenie nowych koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną i dystrybucji energii elektrycznej, na okres do dnia 31 grudnia 2009 r. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że ostatecznie SRK S.A. w roku 2009 zakończy działalność w zakresie dystrybucji i obrotu energią elektryczną, co oznacza zaprzestanie dostaw energii elektrycznej do jej wszystkich dotychczasowych odbiorców.

Odbiorcy SRK S.A. zostali poinformowani o możliwości zwrócenia się do Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach (tel. /032/ 258 76 91, e-mail: katowice@ure.gov.pl) lub do Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie (tel. /022/ 661 63 06; e-mail: dpe@ure.gov.pl), w przypadku wystąpienia trudności związanych z zawieraniem umów gwarantujących realizację dostaw energii elektrycznej po zakończeniu działalności koncesjonowanej przez tę Spółkę.


Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki

z upoważnienia
Wiceprezes
(-) Marek Woszczyk

Data publikacji: 20.03.2009
Data modyfikacji: 02.11.2012

Opcje strony

do góry