Nawigacja

Informacja nr 38/2008

Informacja (nr 38/2008) w sprawie uzasadnionych warunków kalkulacji taryf dla energii elektrycznej na rok 2009

Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   

1.  Analiza sytuacji ogólnogospodarczej, podlegającej w ostatnim czasie dynamicznym zmianom oraz jej wpływu na rynek energii elektrycznej, potwierdza konieczność ograniczenia poziomu cen energii elektrycznej oferowanej na rynek hurtowy. Forsowanie wygórowanych cen hurtowych, które mają wpływ na kształtowanie się cen detalicznych należy uznać za przejaw błędnej strategii, nie wspominając o możliwych negatywnych implikacjach takiego stanu rzeczy z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji. Skutki takich działań mogą być rujnujące dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych.

2. Redukcja oczekiwań wytwórców objętych ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, odnośnie wysokości postulowanych zaliczek, stanowiących podstawę kalkulacji stawek opłaty przejściowej, pozwala zmniejszyć wysokość stawek tej opłaty na rok 2009. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że nie będzie konieczne ograniczenie poziomu ceny energii elektrycznej w skali postulowanej przeze mnie w Komunikacie nr 33/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r.

3. W aktualnych warunkach nie znajduje uzasadnienia żądanie na 2009 r. poziomu ceny energii elektrycznej z wytwarzania powyżej wartości 165 PLN/MWh (185 PLN/MWh z akcyzą).

4. Dający się zauważyć proces ograniczania produkcji przemysłowej, zwłaszcza w krajach importujących towary produkowane w Polsce, a także spadek cen surowców energetycznych oraz dóbr inwestycyjnych, uzasadnia przekonanie, że w ciągu roku 2009 nie powinno dojść do kolejnych podwyżek cen energii elektrycznej w Polsce. Powyższe nie oznacza rezygnacji z potrzeby stopniowego dojścia w kolejnych latach do poziomu ceny energii elektrycznej uzasadnionej potrzebami inwestycyjnymi, zarówno po stronie źródeł wytwórczych i wydobycia węgla, jak również sieci. Jednakże nie ma podstaw, by zakładać, że obecnie przewidywany poziom ceny „proinwestycyjnej" w kolejnych latach nie ulegnie obniżeniu. W tym kontekście, próby skokowego forsowania tego poziomu już w roku 2009 należy oceniać jako naruszające interes odbiorców.

5. W zaistniałej sytuacji ew. egzekwowanie przez stronę sprzedającą energię zawartych już kontraktów na poziomie cen wyższym niż wynikający z ceny określonej w pkt. 3, w oderwaniu od uwarunkowań opisanych w pkt. 1 i 2., wyłącznie w oparciu o zasadę „pacta sunt servanda", należałoby oceniać jako sprzeczne z dobrą praktyką kupiecką, albowiem stosunki gospodarcze istniejące w chwili zawarcia tych umów uległy potem zasadniczej zmianie. W związku z powyższym jako konieczność chwili należy uznać potrzebę renegocjowania tych umów.

 
  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 19.12.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry