Nawigacja

Informacja nr 37/2008

Informacja (nr 37/2008) w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2009

Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
   

I.    Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905), zwanej dalej „ustawą o rozwiązaniu KDT”, oraz biorąc pod uwagę nowe okoliczności, związane z obniżeniem wnioskowanych zaliczek na poczet kosztów osieroconych na 2009 r. przez siedem przedsiębiorstw wytwórczych, będących beneficjentami ustawy o rozwiązaniu KDT, których wysokość wpływa na poziom stawek opłaty przejściowej, dokonałem ponownej ich kalkulacji na 2009 r.

 

1.   W związku z powyższym informuję, iż od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. będą obowiązywały stawki opłaty przejściowej (brutto), uwzględniające podatek od towarów i usług w wysokości:

1)      0,44 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy);

2)      1,88 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy);

3)      5,93 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy);

4)      1,63 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy);

5)      4,05 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia      (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy);

6)      7,56 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy);

7)      2,07 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 500 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy).

2.   Jednocześnie informuję, że w kalkulacji taryf przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, stawki opłaty przejściowej są pomniejszane o należny podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym stawki opłaty przejściowej zamieszczane w taryfach przedsiębiorstw energetycznych są stawkami netto i w roku 2009 r. wynosić one będą:

1)      0,36 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy);

2)      1,54 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy);

3)      4,86 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy);

4)      1,34 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy);

5)      3,32 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia      (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy);

6)      6,19 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy);

7)      1,70 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 500 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy).

II.      Biorąc pod uwagę fakt, iż taryfy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej na 2009 r. nie zostaną wprowadzone do stosowania od dnia 1 stycznia 2009 r., a taryfa dla energii elektrycznej, zgodnie z art. 45 ust. 1c) i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), jest nośnikiem opłaty przejściowej, stawki opłaty przejściowej, o których mowa w pkt I niniejszego Komunikatu, będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Przedsiębiorstwa energetyczne będące płatnikami opłaty przejściowej w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi od dnia 1 stycznia 2009 r. pobierają opłatę przejściową wg nowych (niższych w stosunku do obowiązujących w 2008 r.) stawek opłaty przejściowej, opublikowanych w niniejszym Komunikacie.

III.    Przedsiębiorstwa energetyczne, tzw. przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o rozwiązaniu KDT, ustalają w taryfie opłatę przejściową do wysokości ponoszonych kosztów. W związku z powyższym przedsiębiorstwa, które uwzględniły w kalkulacji swoich taryf na 2009 r. stawki opłaty przejściowej w wysokościach określonych w Komunikacie Prezesa URE nr 30 z dnia 31 października 2008 r., zobowiązane są do przekalkulowania swoich taryf, uwzględniając nowe stawki opłaty przejściowej, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zgodnie z niniejszym Komunikatem oraz do złożenia niezwłocznie do zatwierdzenia przez Prezesa URE skorygowanych taryf.

  
  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 19.12.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry