Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/3065,Informacja-nr-342008.html
2023-01-29, 23:57

Informacja nr 34/2008

Informacja (nr 34/2008) w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie w części dotyczącej bilansowania systemu gazowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi

Warszawa, dnia 2 grudnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Informuję, że działając na podstawie art. 9g ust. 9 oraz art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku operatora gazowego systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwa energetycznego Karpacka Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, decyzją z dnia 1 grudnia 2008 r. nr DPK- 7111-45(14)/2007/8/AF, zatwierdziłem Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. Jednocześnie ustaliłem datę wejścia w życie zapisów tej instrukcji na dzień 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 9g ust. 10 wskazanej ustawy operator zamieszcza obowiązującą Instrukcję na swojej  stronie internetowej oraz udostępnia ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie.

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
Data publikacji : 03.12.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony