Nawigacja

Informacja nr 26/2008

Informacja (nr 26/2008) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
dr Mariusz Swora  
   
   

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343) do zakresu działań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki należy kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej

(Dz. Urz. WE L 176 z 15 lipca 2003 r.). Zgodnie z punktem 6.5 wytycznych ds. zarządzania ograniczeniami, które stanowią załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia, krajowy organ regulacyjny publikuje informację zawierającą kwotę przychodów uzyskanych przez operatora systemu przesyłowego z udostępniania połączeń międzysystemowych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego roku i przedstawiający sposób wykorzystania tego dochodu, wraz z weryfikacją, czy dochód ten został wykorzystany zgodnie z rozporządzeniem i wytycznymi oraz czy łączna kwota dochodu z ograniczeń przesyłowych została przeznaczona na jeden lub więcej spośród trzech celów opisanych w art. 6 ust. 6 rozporządzenia.

 

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie sprawozdania przygotowanego przez PSE-Operator S.A., zgodnie z pkt 6.4. wytycznych ds. zarządzania ograniczeniami i przedstawionego Prezesowi URE oraz danych zebranych w trakcie realizacji działań określonych w art. 23 ust. 2 pkt 11 i pkt 20 lit a) ustawy - Prawo energetyczne.

Źródło przychodów

Zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej, które mogą być udostępnione przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego uczestnikom rynku, alokowane są w drodze przetargów skoordynowanych przeprowadzanych we współpracy z operatorami systemów przesyłowych elektroenergetycznych („OSP") sąsiadujących z Polską. Skoordynowane przetargi organizowane były dla trzech przedziałów czasowych - roczny, miesięczne i dobowe. W okresie sprawozdawczym trwającym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. alokacja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej odbywała się:

-          w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. - na podstawie: „Zasad sko-ordynowanych przetargów na zdolności przesyłowe na wspólnych granicach ČEPS, a.s., E.ON Netz GmbH, PSE-Operator S.A., SEPS, a.s., oraz Vattenfall Europe Transmission GmbH na rok 2007” („Zasady Aukcji 2007");

-          w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. - na podstawie: „Zasad skoordynowanych przetargów na zdolności przesyłowe na wspólnych granicach ČEPS, a.s., E.ON Netz GmbH, PSE-Operator S.A., SEPS, a.s., oraz Vattenfall Europe Transmission GmbH na rok 2008” („Zasady Aukcji 2008").

Podstawę współpracy pięciu OSP współpracujących w zakresie alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w ramach systemu skoordynowanych przetargów w okresie sprawozdawczym trwającym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. stanowiły umowy zawarte pomiędzy tymi operatorami. Umowy te określają także kryteria podziału przychodów uzyskanych przez poszczególnych OSP z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występującymi ograniczeniami systemowymi.

Wielkość uzyskanych przychodów

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym PSE-Operator S.A. uzyskał na podstawie umów, o których mowa powyżej, przychody z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występowaniem ograniczeń systemowych („przychody z aukcji”) w wysokości 165 675 393,19 złotych.

Przeznaczenie uzyskanych przychodów

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Rozporządzenia 1228/2003/WE, Operator Systemu Przesyłowego jest uprawniony do przeznaczenia środków uzyskanych z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w związku z występowaniem ograniczeń systemowych na jeden lub więcej z poniższych celów:

1.         Zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonych zdolności (art. 6 ust. 6 lit. a),

2.         Inwestycje sieciowe utrzymujące lub zwiększające zdolności połączeń wzajemnych (art. 6 ust. 6 lit. b),

3.         Jako dochód brany pod uwagę przez organy regulacyjne w trakcie zatwierdzania metod wyliczania taryf sieciowych i/lub oceny czy taryfy powinny być modyfikowane (art. 6 ust. 6 lit. c).

W celu wykorzystania środków uzyskanych z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej PSE-Operator S.A.:

a)   w kalkulacji stawek opłat przesyłowych w Taryfie PSE-Operator S.A. na rok 2007, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 15 grudnia 2006 r. oraz w taryfie na rok 2008, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2007 r., część opisywanych przychodów w wysokości łącznie 15 441 747,77 złotych przeznaczona została zgodnie z celem z art. 6 ust. 6 lit. c) Rozporządzenia 1228/2003/WE, tj. jako dochód brany pod uwagę przez organy regulacyjne w trakcie zatwierdzania taryf sieciowych;

b)   zasilił Fundusz Celowy, który został utworzony poprzez przyjęcie Uchwałą Zarządu PSE-Operator S.A. w dniu 25 maja 2006 r. jego Regulaminu. Źródłem środków finansowych gromadzonych na Funduszu Celowym są dochody PSE-Operator S.A. uzyskane przez OSP z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, pomniejszone o należny podatek. Środki te wykorzystane być mogą tylko w celu finansowania zagwarantowania rzeczywistej dostępności przydzielonych zdolności oraz finansowania inwestycji sieciowych wykonywanych w celu utrzymania lub zwiększania zdolności połączeń wzajemnych, tj. na cele wymienione w art. 6 ust. 6 lit. a i b Rozporządzenia 1228/2003/WE. Na ten cel OSP przeznaczył pozostałą część przychodów, pomniejszoną o należny podatek.

W omawianym okresie sprawozdawczym PSE-Operator S.A. nie wydatkował środków z Funduszu Celowego na cele określone jego Regulaminem.

Planowane inwestycje sieciowe, które będą finansowane ze środków zgromadzonych na Funduszu Celowym dotyczą rozwoju zdolności przesyłowych połączeń międzysystemowych z krajami UE (Słowacja, Niemcy, Litwa) oraz z Białorusią i Ukrainą. W szczególności mają one na celu zwiększenie możliwości importu energii elektrycznej oraz zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonych zdolności wymiany międzysystemowej poprzez zwiększenie pewności przesyłania energii elektrycznej elementami sieciowymi wewnątrz kraju. Inwestycje sieciowe mają związek ze zmieniającymi się warunkami pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz spodziewanymi zmianami w latach następnych, przede wszystkim ze względu na przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i wzrastające zapotrzebowanie na moc, w szczególności w okresie letnim. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zawarte w opracowanym przez PSE-Operator S.A. „Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2006 – 2020” i uzgodnione z Prezesem URE w dniu 11 grudnia 2006 r. oraz „Aktualizacji Planu Rozwoju PSE-Operator S.A. na lata 2008 – 2010 w zakresie zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem działań niezbędnych dla poprawy pracy systemu”.

Weryfikacja zgromadzonych danych wskazuje, że środki uzyskane przez PSE–Operator S.A. z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej zostały przeznaczone na cele opisane w art. 6 ust. 6 rozporządzenia 1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

 

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 21.08.2008
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony

do góry